SPF sa nezúčastní zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tomášovce v okrese Lučenec

29. októbra 2019 |

Na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Tomášovce v okrese Lučenec, ktoré sa má uskutočniť 30. októbra 2019 v Lučenci, Slovenský pozemkový fond svojho zástupcu nedeleguje. Dôvodom zvolania zhromaždenia má byť údajné neplatenie nájomného a nedodržiavanie zákona o poľovníctve zo strany užívateľa tohto revíru, Poľovníckeho združenia Sedem chotárov Tomášovce.

Zmluvu o užívaní poľovného revíru Tomášovce s Poľovníckym združením Sedem Chotárov Tomášovce príslušný správny orgán riadne zaevidoval a je platná a účinná  do 8. septembra 2026.

Užívateľ má voči SPF splnené všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy o užívaní poľovného revíru a preto fond nebude vstupovať do vzťahov ostatných vlastníkov poľovných pozemkov a užívateľa.

V otázkach dodržiavania zákona o poľovníctve sú v rámci štátneho dozoru kompetentné konať orgány štátnej správy poľovníctva, preto nie je dôvod, aby sa SPF zajtrajšieho zhromaždenia zúčastnil.