Spoločnosť AXXON vzala späť svoju žiadosť o nájom

31. marca 2020 |

Spoločnosť AXXON, s.r.o. vzala späť svoju žiadosť o nájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu v okrese Nové Zámky, predmetom ktorej bola pôda o celkovej výmere viac ako 500 hektárov. Spoločnosť sa pre tento krok rozhodla vzhľadom na negatívny priebeh pracovného stretnutia vo veci prenájmu pozemkov v katastrálnych územiach Dolný Ohaj, Dubník, Gbelce, Nové Zámky, Ondrochov, ktoré sa z iniciatívy generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej uskutočnilo dňa 6. marca 2020.

Dôvodom späťvzatia žiadosti je taktiež ochrana dobrého mena spoločnosti, ktoré bolo dotknuté medializáciou celého prípadu.

Slovenský pozemkový fond písomné späťvzatie prijal s tým, že pri nájme pozemkov v predmetných katastroch bude tak ako doteraz postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov.