Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Stanovisko Slovenského pozemkového fondu ku kritike strán SMER-SD a Hlas
Aktualita

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu ku kritike strán SMER-SD a Hlas

Publikované 8. marca 2023

Slovenský pozemkový fond (SPF) bol počas obdobia predchádzajúcich vlád uzavretý pred bežnými potrebami občanov pri riešení ich problémov s pozemkami. Fungovali v ňom „klany vybavovačov“, a korupcia z tohto obdobia je dodnes predmetom vyšetrovania Národnej kriminálnej agentúry (Dobytkár, Latifundista a ďalšie kauzy). Očista SPF od týchto väzieb je jedna z kľúčových priorít súčasných štatutárov SPF. Výsledkom je aj odchod niekoľkých jednotlivcov, ktorí odborne a morálne pochybili pri svojej práci.

Počas dlhých rokov, keď SPF ovládali nominanti SMERU-SD či SNS , fond predal tisíce hektárov pôdy, a to buď priamo, alebo cez rôzne podvodné schémy, napríklad cez fingovanú výsadbu ovocných sadov. Štát tak prišiel o desiatky až stovky miliónov eur.

Súčasné vedenie SPF sa pustilo do vybavovania rokmi nahromadenej agendy (čísla hovoria, že za vlády SMERU-SD bolo v SPF nevybavených takmer 30 000 spisov). Projekt „Spisová zápcha“, ktorý sa začal 1. apríla 2022, prináša výsledky, čo v praxi pocítili poľnohospodári aj bežní občania. Dôveru SPF v očiach verejnosti sa dokázateľne darí obnoviť.

Po nástupe nového vedenia v novembri 2021 nedošlo k žiadnym plošným čistkám. Postupne však boli zistené skutočnosti nezlučiteľné s tým, aby niektorí funkcionári zastávali svoje funkcie. Išlo o ľudí, ktorých podpis figuruje na mnohých – pre štát extrémne nevýhodných zmluvách, napríklad pod škandalóznymi zmluvami o predaji pozemkov pri Špačinciach podhodnotenú cenu.

Práve týchto ľudí označuje v súčasnosti vedenie odborov za dlhoročných odborníkov. Je dôležité zdôrazniť, že práve po tom, keď sa fond rozlúčil s týmito ľuďmi, sa začali zintenzívňovať ataky na vedenie SPF zo strany politickej opozície aj odborov.

Ján Marosz prebral vedenie SPF pred necelým rokom a pol. Predtým fond fungoval roky v zabehnutom móde, ktorý bol ideálnou živnou pôdou pre korupciu. Kto mal známosti, vybavil hneď, kto nemal, čakal aj roky. Preto bolo potrebné za pochodu nastaviť procesy úplne iným spôsobom.

Zásadné zmeny

Vyberáme len niektoré zo zásadných zmien, ktoré sa v SPF za necelý rok a pol uskutočnili:

– internými smernicami SPF sa zaviedli opatrenia, ktoré umožňujú predaj majetku SPF len za   striktne stanovených podmienok a minimalizujú možnosť, aby sa predával pod cenu;

– pustilo sa systémovo do spisovej zápchy, ktorá v minulosti každým rokom len rástla. Prijaté opatrenia už prinášajú aj výrazný hmatateľný efekt;

– stanovila sa minimálna cena prenájmu, aby štát neprichádzal o peniaze z dôvodu výrazne podhodnotených cien za prenájom štátnej pôdy;

– bol vytvorený útvar compliance a boja s korupciou, ktorý má v náplni práce nastavenie vnútorných procesov, tak, aby v čo najvyššej miere zabránili korupčnému správaniu pri vybavovaní žiadostí, spoluprácu s OČTK a tiež preverovanie nezákonných konaní v SPF, zakladajúcich podozrenie z páchania trestnej činnosti – svoju úlohu si tento odbor plní, dôkazom čoho sú podané trestné oznámenia najmä v rámci vlastných zistení v SPF (ovocné sady).

To, čo sa v súčasnosti v SPF deje, je zásadná zmena jeho fungovania. A tá sa nikdy nezaobíde bez odporu tých, ktorým starý skostnatený systém vyhovoval, a ktorým sa „kleplo po prstoch“. Tiež sa to nezaobíde bez chýb. Podstatné však je, aby sa o týchto veciach konštruktívne diskutovalo. Netvrdíme, že sa všetko v SPF robí bezchybne. Ide však o zložitý proces, a my sme presvedčení, že základný spôsob fungovania SPF sa nastavil správne.

Reakcia na opozíciu a odborárov

Opoziční poslanci a odborári vyčítajú súčasnému vedeniu, že SPF začal zamestnávať väčšie množstvo pracovníkov na dohodu. Treba zdôrazniť, že ide o legálny spôsob zamestnávania pracovníkov, ktorý poskytuje zamestnávateľovi flexibilitu – umožňuje na konkrétny projekt prijať pracovníkov na určitý čas, a po ukončení projektu spoluprácu ukončiť, resp. v prípade nevykonávania činnosti ich neplatiť. Veľká väčšina pracovníkov, ktorí pracujú v SPF na dohodu, pracuje na projekte „Spisová zápcha“.

Spisová zápcha sa kumulovala dlhé roky, preto sa pochopiteľne nedá razantne znížiť bez nasadenia nových pracovníkov. Projekt je naviac časovo ohraničený, preto si vyžaduje sústredenie väčšieho počtu pracovníkov len na určité obdobie. Pre SPF z tohto dôvodu nemalo zmysel, aby zamestnal väčšie množstvo pracovníkov na trvalý pracovný pomer, keď je zrejmé, že po ukončení projektu už pre fond nebudú potrební.

Aby sa zmenil starý spôsob fungovania SPF, bolo potrebné získať nových kvalitných pracovníkov, ktorí sa na veci budú pozerať aj z iného zorného uhla. Získať odborníkov pre prácu v štátnej inštitúcii však nie je v dnešnej dobe jednoduché, a preto je potrebné ich finančne motivovať.

Odbory verejne vystupujú a kritizujú vedenie fondu – áno, je to ich právo a v plnom rozsahu to rešpektujeme. Vedenie fondu však vedie s odborármi takmer permanentný dialóg, zároveň si váži poctivú prácu každého pracovníka a rešpektuje fakt, že pracovníci majú nespochybniteľné právo sa vyjadriť k fungovaniu fondu. Avšak dialóg neznamená, že vedenie bude vždy robiť všetko, čo si prajú odbory. Odbory, ktoré roky viedla tá istá predsedníčka, po celý čas, keď sa systematicky rozkrádala štátna pôda za desiatky miliónov eur, mlčali. Spomeňme napríklad už spomenutú kauzu Dobytkár.

Bývalá podpredsedníčka odborov SPF dokonca podpísala zmluvy sama so sebou, aby sa dostala k majetku, ktorý bol vo vlastníctve SPF. Vedenie odborov sa naviac otvorene zastáva bývalých pracovníkov fondu, ktorí v minulosti podpísali pre štát extrémne nevýhodné zmluvy.

Odbory dnes namietajú aj údajnú neodbornosť vedenia SPF. Jednou zo základných úloh SPF je vybavovať žiadosti občanov a organizácií. Pri plnení tejto základnej úlohy predchádzajúce vedenia SPF v minulosti úplne zlyhali, keď vygenerovali spisovú zápchu, ktorej likvidácia by bez nedávno prijatých opatrení trvala roky.

Prečo doteraz nikto neprišiel s návrhom opatrení, ako riešiť spisovú zápchu? Prečo odbory nikdy neupozorňovali na neodbornosť prechádzajúcich vedení? Žeby tento stav všetkým vyhovoval? Súčasnému vedeniu SPF sa podarilo získať prostriedky na riešenie spisovej zápchy a projekt úspešne napreduje. Teraz majú odborári možnosť diskutovať s vedením SPF. Objavuje sa preto otázka: Je to znova zle?

Vedenie odborov argumentuje aj nehospodárnym nakladaním s prostriedkami SPF použitými na výplatu dohodárov. Rozmeňme si však na drobné, o akých sumách je vlastne reč. Len pre predstavu: výška finančných prostriedkov vyplatená všetkým dohodárom v roku 2022 bola nižšia ako 0,4 mil. eur. Len hodnota pozemkov pri Špačinciach, ktoré SPF získal v roku 2022 späť do svojho vlastníctva, sa pritom pohybuje na úrovni 29 mil. eur.

SPF zároveň pracuje na vrátení ďalších pozemkov, ktoré boli predchádzajúcimi vedeniami predané za zlomok ich hodnoty. Takže tí, ktorí dlhé roky mlčali o primitívnom rozkrádaní desiatok miliónov eur, sa teraz snažia nájsť akúkoľvek zámienku, aby odstavili súčasné vedenie SPF, a tým otvorili cestu k opätovnému návratu rozkrádačskej mašinérie.

Poslanec Takáč zo SMERU- SD obviňuje SPF, že v ňom pracujú nominanti OĽANO. Žiadny z pracovníkov SPF, ktorí prišli v čase nového vedenia, sa na činnosti SPF neobohatil. Pán Takáč však zabúda pripomenúť, že práve viaceré vysoké špičky strany SMER-SD a jej nominanti až nechutne benefitovali z kúpy extrémne podhodnotených pozemkov od SPF.  

Vedenie SPF si veľmi váži všetkých whistlebloverov, ktorí majú odvahu upozorniť na nekalé praktiky pri nakladaní s majetkom štátu. Generálny riaditeľ Ján Marosz v časoch, keď bol v opozícii, sám upozorňoval na veci, ktoré boli v rozpore so zákonom.  Aj v tomto procese však musia platiť elementárne pravidlá.

Nie je možné, aby človek, ktorý už niekoľko mesiacov nie je pracovníkom SPF (Ľ. Haviernik), nezákonne vnikol do kancelárie pracovníčky, ktorá má na starosti mzdovú agendu, poznal heslá do trezorov, v ktorých sa nachádzajú dokumenty o platových pomeroch pracovníkov, a tieto dokumenty si desiatky minút fotografoval. Také konanie nemôže podporovať žiadna inštitúcia. Údaje o mzdách sú osobnými údajmi, ktoré podliehajú ochrane. Môžeme preto len skonštatovať, že rozhodnutie SPF sa s takýmto pracovníkom rozlúčiť po ukončení skúšobnej doby, bolo správne. Konanie tohto človeka už preveruje polícia v rámci trestného konania. Mrzí nás, že práve odbory sa zaštiťujú jeho tvrdeniami.

SPF sa pod vedením generálneho riaditeľa Jána Marosza nikdy nebránil žiadnej kontrole, vždy bol súčinný a vždy poskytol orgánom požadované údaje, na ktorých poskytnutie je oprávnený,  a to v rámci poslaneckého prieskumu či ďalších kontrol. 

Publikované 8. marca 2023