Stanovisko SPF k brífingu hnutia OĽaNO: Slovenský pozemkový fond postupuje podľa platných predpisov

27. novembra 2019 |
Dnes, o 13:00 zvolalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v Press centre Národnej rady Slovenskej republiky brífing na tému: „Ako Slovenský pozemkový fond okráda slovenských farmárov“. Slovenský pozemkový fond sa dôsledne ohradzuje voči obvineniam z podvodu, ktoré odzneli na predmetnom podujatí. „Postupujeme podľa platných predpisov, ktoré jasne definujú podmienky prenájmu pozemkov od SPF. Pokiaľ ide o predmet podnikania, príslušné vládne nariadenie ustanovuje len podmienku, aby žiadateľ mal v predmete činnosti poľnohospodársku výrobu,“ hovorí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF. Zároveň dodáva, že podmienky týkajúce sa hospodárskych výsledkov žiadateľa nariadenie neustanovuje.

Nepravdivou je taktiež informácia, že pozemky v správe a nakladaní SPF, tvoriace predmet návrhu nájomnej zmluvy č. 01793/2018-PNZ -P40373/18.00 pre spoločnosť AZ AGRO TRADE s.r.o., boli prenajaté iným subjektom. Takéto nájomné zmluvy SPF neeviduje. Práve naopak, ukazuje sa, že subjekty využívali štátnu pôdu nelegálne, bez zmluvy, čím spôsobili štátu a daňovým poplatníkom finančnú škodu. SPF analyzuje možnosti vymáhania finančných prostriedkov za neoprávnené využívanie štátnej pôdy.

Rovnako zavádzajúcou je informácia, že predmetný návrh nájomnej zmluvy má byť zajtra podpisovaný zo strany štatutárov SPF. Návrh zmluvy mal byť ešte len prerokovaný na zajtrajšom zasadnutí 13-člennej Rady Slovenského pozemkového fondu, ktorá je nezávislým kontrolným orgánom SPF a v zmysle zákona dáva ku každej nájomnej zmluve odporúčacie alebo neodporúčacie stanovisko.

Nakoľko SPF obdržal voči návrhu zmluvy námietky, fond odporučí Rade fondu návrh zo zajtrajšieho rokovania stiahnuť. Pre vysvetlenie uvádzame, že od roku 2012 sú všetky návrhy nájomných zmlúv uzatváraných s fondom 14 dní pred ich prerokovaním v Rade fondu zverejnené na internetovej stránke SPF s možnosťou vzniesť námietky. Elektronickú námietku môže v stanovenom termíne podať ktokoľvek.

Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia ako aj momentálne prebiehajúcu inventarizáciu pozemkov prenajímaných od SPF, Slovenský pozemkový fond vyzýva všetkých farmárov na zosúladenie nájomných zmlúv s pozemkami, ktoré reálne užívajú.