Štát očakáva ďalší rozsudok v spore voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. V hre je tisíc hektárov pôdy v hodnote približne 14 miliónov eur.

18. novembra 2019 |

Slovenský pozemkový fond a LESY SR čakajú na rozhodnutie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice – okolie voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. Ide o pokračovanie série konaní, v ktorých už čiastočne súdy rozhodli, že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. so sídlom v Trebišove získala na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní, nepatria tejto spoločnosti ale štátu. V prospech Slovenskej republiky už bolo rozhodnuté o parcelách v hodnote najmenej 45 miliónov eur. Svedčí o tom zápis v katastri nehnuteľností. „Stalo sa tak po ukončení všetkých súdnych sporov po dobe vyše 20 rokov. Môžeme povedať, že Slovenská republika bola v tomto konaní úspešná,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

V aktuálne pribiehajúcom konaní má okresný súd rozhodnúť o častiach parciel, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. podvodným konaním zlúčila do ďalších parciel. „Tieto parcely už Slovenská republika vydala v rámci reštitučného konania jednotlivým fyzickým osobám či pozemkovým spoločenstvám. Boli v nich teda zlúčené aj štátne parcely, ktorých vlastníctva sa v tomto vylúčenom konaní Slovenská republika domáha,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová s tým, že vo veci bolo podané aj trestné oznámenie, na základe ktorého bol konateľ spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. obvinený pre záväzný zločin podvodu v štádiu pokusu.

V prebiehajúcom konaní ide o nehnuteľnosti o rozlohe viac ako 1 000 hektárov v hodnote približne 14 miliónov eur. „Konanie pokračuje a v krátkej dobe očakávame rozsudok v prospech Slovenskej republiky,“ dodáva generálna riaditeľka SPF.