V kauze Veľký Slavkov bude vyhlásený ďalší rozsudok

26. novembra 2020 |

V kauze Veľký Slavkov, v ktorej je Slovenský pozemkový fond žalovaný o náhradu škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania, Krajský súd v Prešove vyhlási ďalší rozsudok.

Krajský súd v Prešove v pondelok 30. novembra 2020 vyhlási rozsudok, ktorým rozhodol o odvolaní žalobcu DIGITAL FLOOR LTD podanom voči rozsudku Okresného súdu v Prešove z 21. októbra 2019.

Týmto rozsudkom prvostupňový súd v celom rozsahu zamietol žalobu spoločnosti DIGITAL FLOOR LTD o náhradu škody vo výške takmer 16 miliónov EUR s príslušenstvom, čím SPF ako žalovanému priznal plný procesný úspech vo veci. Žalobca sa proti tomuto rozsudku odvolal.

Nakoľko o podanom odvolaní rozhodoval Krajský súd v Prešove bez nariadenia pojednávania,  obsah rozsudku bude známy až po jeho verejnom vyhlásení.

Vyhlásenie rozsudku sa uskutoční na Krajskom súde v Prešove v miestnosti č. dv. 106, posch. I. o 09:21 hod. s možnosťou účasti verejnosti.