Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Časté otázky

Časté otázky


Nájom

Príklad otázky: Ako je stanovené nájomné v nájomných zmluvách uzatváraných na poľnohospodársky účel?

Prevod

Príklad otázky: Aká je výška kúpnej ceny predávaných pozemkov?

Reštitúcie

Príklad otázky: Akým spôsobom môžem požiadať o informáciu o mojom reštitučnom nároku?

Usporiadanie vlastníctva

Príklad otázky: V obci odkiaľ pochádzam prebiehajú pozemkové úpravy, kde sa môžem informovať o postupe a možnostiach scelenia pozemkov, ktoré v obce vlastním?

Samosprávy

Príklad otázky: Čo je potrebné doložiť k žiadosti obce o vyjadrenie SPF k projektovej dokumentácii pre územnom konaní v obci?

Stanovisko

Príklad otázky: Mám uvedené doložené dokumenty poslať poštou alebo ich stačí poslať v elektronickej podobe do mailu?

Vecné bremeno

Príklad otázky: V prípade, že mám záujem kúpiť, zameniť, zriadiť vecné bremeno len na časti pozemku SPF, ako mám postupovať?

Pozemkové spoločenstvá

Príklad otázky: Kedy si uplatňuje fond právo člena v pozemkovom spoločenstve?

Poľovníctvo

Príklad otázky:
Aké doklady je potrebné zaslať k verejnej vyhláške / pozvánke na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov?

Výrub drevín

Príklad otázky:
Nahrádza súhlas fondu na výrub drevín rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody na výrub drevín?

Obec má záujem vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov obce na pozemku neznámeho vlastníka. Ako má postupovať? Na tomto pozemku nie je vyznačená správa SPF, ale vlastníci ani dediči sa nedajú dohľadať.

V prvom rade je potrebné vyznačiť správu SPF, ak ide s určitosťou o neznámeho vlastníka. Táto správa sa vyznačí na základe žiadosti obce.
Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

K žiadosti je potrebné priložiť:
– potvrdenie o pobyte z Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica, a
– potvrdenie príslušnej obce, že neeviduje žiadny pobyt pre osobu daného neznámeho vlastníka.
Po zápise správy SPF na list vlastníctva je možné prenajať tento pozemok obci na vytvorenie oddychovej zóny alebo odplatne previesť vlastníctvo takého pozemku, ak je jeho verejnoprospešné využitie v územnom pláne obci.
K žiadosti o majetko-právne vysporiadanie pozemku je potrebné priložiť:
– Právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby resp. rozhodnutie iného orgánu štátnej správy – vo verejnom záujme, o zriadení priemyselného parku, významnej investícii, dobývacieho priestor na ťažbu alebo Vami zamýšľaného verejnoprospešného projektu,
– Geometrický plán ak nie je predmetom prevodu celý pozemok,
– Znalecký posudok v rozsahu prevodu,
– Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení právneho úkonu,
– Územnoplánovaciu informáciu obce k žiadaným pozemkom nie staršiu ako 1 rok.

V obci je množstvo pozemkov, ktoré majú neznámych vlastníkov, ale nie je na nich vyznačená správa SPF. Keďže ani vlastníkov nie je možné dlhodobo dohľadať, tak za tieto pozemky dlhodobo neplatí nikto dane a sú zanedbané. Dá sa na takéto pozemky dopísať správa SPF a následne prenajať obyvateľom obce, ktorí majú záujem tieto pozemky užívať?

Pri pozemkoch, ktoré nie sú v správe SPF a nie je možné dohľadať dedičov, je potrebné požiadať o zapísanie správy k pozemkom.

Pokiaľ chce obec pri týchto pozemkoch požiadať o zápis správy na kataster v prospech SPF, potrebné je zaslať písomnú žiadosť na SPF. K žiadosti je potrebné priložiť:
– potvrdenie o pobyte z Ministerstva vnútra SR, Sekcie verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica, a
– potvrdenie príslušnej obce, že neeviduje žiadny pobyt pre osobu daného neznámeho vlastníka.

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Keď bude zapísaná správa na LV je možne uvedený pozemok prenajať obci alebo inému záujemcovi. Prenajímatelia sú následne povinní za tieto pozemky platiť dane a riadne ich udržiavať na účel, na aký boli prenajaté. Slovenský pozemkový fond je oslobodený od platenia daní za pozemky neznámych vlastníkov, ak nie sú prenajaté.

Obec potrebuje vyriešiť novu prístupovú komunikáciu k plánovanej novej výstavbe rodinných domov. Pozemok, cez ktorý ma prístupová komunikácia viesť, je vo vlastníctve SR v správe SPF. Aký je postup? V územnom pláne obce je predmetná stavba vo verejnom zaujme.

V prvom rade je potrebné aby obec riešila územné/stavebné konanie. SPF sa vyjadruje ku konaniu pred vydaním územného rozhodnutia / stavebného povolenia k predmetnej stavbe.

Obec požiada SPF o vyjadrenie sa k projektu pre vydanie územného rozhodnutia / stavebného povolenia. Slovenský pozemkový fond vydá stanovisko, pokiaľ súhlasné, môže žiadateľ ďalej konať. Následne, ak je vydané územné rozhodnutie (stavebné povolenie), obec môže ďalej konať vo veci získania pozemku vo vlastníctve SR od SPF – v zmysle podmienok uvedených v stanovisku SPF. Stanoviská k stavbám vydáva Centrum stanovísk a vecných bremien SPF v Martine.

K žiadosti obce o vydanie vyjadrenia k územnému konaniu na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky/neznámeho vlastníka, v správe SPF (ďalej len ako „pozemok SR-SPF/NV-SPF“), je potrebné doložiť:
– výkres z projektovej dokumentácie stavby (situácia stavby),
– technické podklady – geometrický plán so zakreslením situácie (ak je  potrebné),
-vyjadrenie obce k aktuálnemu využitiu parciel z hľadiska platného územného plánu (územnoplánovacia informácia),
– vyjadrenie obce k zamýšľanému zámeru,
– vyjadrenie Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor, či na dotknutý pozemok SR-SPF bol/nebol uplatnený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. /vyjadrenie musí byť na pôvodné pozemno-knižné, resp. E-KN parcely, nie na C-KN stav a vydáva sa na základe doručených dokladov z katastrálneho odboru o prešetrení  právneho stavu  predmetnej parcely. Vyjadrenie nie je potrebné, ak sa podľa písomného vyjadrenia katastrálneho odboru  jedná o neknihované parcely/,
– zoznam pozemkov v správe SPF, ktoré budú stavbou dotknuté (uviesť, či ide o E-KN alebo C-KN parcely a určiť, ktoré parcely sú vo vlastníctve SR a NV).

Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk.

Adresa centrálnej podateľne SPF je:
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Po vydaní rozhodnutia, keď je územné rozhodnutie / stavebné povolenie právoplatné, môže fond pristúpiť k vysporiadaniu pozemkov. Zo strany obce je potrebné podať žiadosť so špecifikáciou o odkúpenie pozemkov, o bezodplatný prevod k pozemkom – v zmysle podmienok uvedených v stanovisku SPF. Prevod pozemkov na obec je možný na nové stavby len na základe vydaného právoplatného rozhodnutia (územného rozhodnutia, stavebného povolenia,…), v ktorom je ako stavebník uvedená obec. Bezodplatný prevod je možný len pri pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe SPF – nie je možný pri pozemkoch vo vlastníctve nezistených vlastníkov, v nakladaní SPF. Bezodplatný prevod je možný len pokiaľ obec má schválený územný plán a v územnom pláne je daná stavba definovaná ako verejnoprospešná, pričom je dôležité, aby sa dalo identifikovať, že s danou stavbou je v územnom pláne počítané na pozemku, ktorý má byť predmetom bezodplatného prevodu, tzn. dôležitá je aj grafická časť územného plánu. Bezodplatný prevod je teda možný, pokiaľ je vydané územné rozhodnutie na stavbu a je v územnom pláne daná stavba uvedená definovaná ako verejnoprospešná stavba na žiadaných pozemkoch a žiadateľ disponuje stanoviskom k umiestneniu stavby, t. j. územné rozhodnutie nebolo vydané bez vyjadrenia SPF a je právoplatné.

Obec predkladá doklady:
– Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na bezodplatný prevod vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme (prevod zo štátu na obec)
– Právoplatné územné rozhodnutie na verejnoprospešnú stavbu
– Kópia stanoviska SPF k stavbe
– Záväzná časť územného plánu – textová a grafická časť verejnoprospešných stavieb – s vyznačením predmetnej stavby
– Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení bezodplatného prevodu
– Geometrický plán, ak nie je predmetom prevodu celý pozemok
– Znalecký posudok v rozsahu prevodu
– Doklady k prechodu na štát a uplatnenie reštitúcie – vyjadrenie príslušného OÚ, pozemkového a lesného odboru, k otázke uplatnenia reštitučného nároku podľa zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. na pôvodnú EKN parcelu. Vyjadrenie nie je potrebné v prípade, ak ide o pôvodný neknihovaný pozemok (potvrdenie o neknihovanej parcele vydá príslušný OÚ, katastrálny odbor)
– PK vložku na pôvodnú EKN parcelu – vydá príslušný OÚ, katastrálny odbor.