Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznam pre verejnosť
  3. Zmena organizačnej štruktúry SPF
Aktualita

Zmena organizačnej štruktúry SPF

Publikované 22. januára 2021

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 15.12.2020 nadobudol platnosť nový organizačný poriadok Slovenského pozemkového fondu a rozhodnutie o novej organizačnej štruktúre Slovenského pozemkového fondu.

Zmena organizačnej štruktúry SPF bude prebiehať nasledovne:

  • od 1. marca 2021 bude zriadené:

Centrum stanovísk a vecných bremien v Martine

Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci

  • od 1. apríla 2021 bude zriadené:

Centrum prevodov v Nitre a Trnave

Centrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC, NDS, ŽSR, SSC) v Košiciach

  • od 1. mája 2021 bude zriadené Centrum nájmov v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Rimavskej Sobote

Zmena organizačnej štruktúry SPF bude ukončená k 1. júnu 2021.

Zrušenie regionálnych odborov

Postupne budú zlúčené a súčasne s vytváraním centier zrušené všetky pôvodné regionálne odbory SPF a ich pracoviská*. Centrá sa budú špecializovať len na konkrétny typ agendy.

Špecializovaným pracovníkom bude ponechané miesto výkonu práce v ich spádovej oblasti. Ide predovšetkým o zamestnancov – špecialistov odboru reštitúcií, odboru usporiadania vlastníctva, odboru poľovníctva a pozemkových spoločenstiev, právneho odboru a odboru vnútornej kontroly.

Cieľom organizačnej zmeny je dosiahnuť skrátenie dĺžky vybavovania žiadostí a jednotný postup pri vybavovaní žiadostí, zvýšenie odbornosti pracovníkov s dôrazom na ich užšiu špecializáciu a zefektívnenie ich činnosti, odstránenie nakumulovanej dlhodobo nevybavovanej agendy, odstránenie priamych i nepriamych negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do činností SPF, zvýšenie transparentnosti SPF a odstránenie priestoru pre korupciu a klientelizmus.

Všetku korešpondenciu, bez ohľadu na umiestnenie regionálneho odboru alebo centra, je potrebné zasielať výhradne na adresu generálneho riaditeľstva SPF. Od roku 2018 je na SPF zriadená centrálna podateľňa, ktorá podania eviduje, digitalizuje a prideľuje prostredníctvom elektronického registratúrneho systému vecne príslušnému organizačnému útvaru.

Poskytovanie informácií prebieha na t. č. +421 2 2094 1000 a od 1. mája 2021 bude posilnené o odborné poradenstvo zabezpečované špecializovanými pracovníkmi SPF. Informácie je možné získať na hlavnom e-mailovom kontakte info@pozfond.sk.

Upozorňujeme orgány štátnej a verejnej správy, že schránka info@pozfond.sk nie je určená na úradnú komunikáciu s SPF.
Žiadosti adresujte na sídlo SPF v písomnej podobe alebo do elektronickej schránky SPF.

Podoba novej organizačnej štruktúry SPF po ukončení jej realizácie je v priloženom dokumente:

Nova OS SPF

*V súčasnosti sú Regionálne odbory SPF Žilina a Dolný Kubín presťahované do priestorov Regionálneho odboru SPF Martin so sídlom Bottova 23, Martin.

Publikované 22. januára 2021