Zmena organizačnej štruktúry SPF

22. januára 2021 |

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 15.12.2020 nadobudol platnosť nový organizačný poriadok Slovenského pozemkového fondu a rozhodnutie o novej organizačnej štruktúre Slovenského pozemkového fondu.

Zmena organizačnej štruktúry SPF bude prebiehať nasledovne:

  • od 1. marca 2021 bude zriadené:

Centrum stanovísk a vecných bremien v Martine

Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci

  • od 1. apríla 2021 bude zriadené:

Centrum prevodov v Nitre a Trnave

Centrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC, NDS, ŽSR, SSC) v Košiciach

  • od 1. mája 2021 bude zriadené Centrum nájmov v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Rimavskej Sobote

Zmena organizačnej štruktúry SPF bude ukončená k 1. júnu 2021.

Postupne budú zlúčené a súčasne s vytváraním centier zrušené všetky pôvodné regionálne odbory SPF a ich pracoviská*. Centrá sa budú špecializovať len na konkrétny typ agendy.

Špecializovaným pracovníkom bude ponechané miesto výkonu práce v ich spádovej oblasti. Ide predovšetkým o zamestnancov – špecialistov odboru reštitúcií, odboru usporiadania vlastníctva, odboru poľovníctva a pozemkových spoločenstiev, právneho odboru a odboru vnútornej kontroly.

Cieľom organizačnej zmeny je dosiahnuť skrátenie dĺžky vybavovania žiadostí a jednotný postup pri vybavovaní žiadostí, zvýšenie odbornosti pracovníkov s dôrazom na ich užšiu špecializáciu a zefektívnenie ich činnosti, odstránenie nakumulovanej dlhodobo nevybavovanej agendy, odstránenie priamych i nepriamych negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do činností SPF, zvýšenie transparentnosti SPF a odstránenie priestoru pre korupciu a klientelizmus.

Všetku korešpondenciu, bez ohľadu na umiestnenie regionálneho odboru alebo centra, je potrebné zasielať výhradne na adresu generálneho riaditeľstva SPF. Od roku 2018 je na SPF zriadená centrálna podateľňa, ktorá podania eviduje, digitalizuje a prideľuje prostredníctvom elektronického registratúrneho systému vecne príslušnému organizačnému útvaru.

Poskytovanie informácií prebieha na t. č. +421 2 2094 1000 a od 1. mája 2021 bude posilnené o odborné poradenstvo zabezpečované špecializovanými pracovníkmi SPF. Informácie je možné získať na hlavnom e-mailovom kontakte info@pozfond.sk.

Upozorňujeme orgány štátnej a verejnej správy, že schránka info@pozfond.sk nie je určená na úradnú komunikáciu s SPF.
Žiadosti adresujte na sídlo SPF v písomnej podobe alebo do elektronickej schránky SPF.

Podoba novej organizačnej štruktúry SPF po ukončení jej realizácie je v priloženom dokumente:

.

*V súčasnosti sú Regionálne odbory SPF Žilina a Dolný Kubín presťahované do priestorov Regionálneho odboru SPF Martin so sídlom Bottova 23, Martin.