Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Oznam pre verejnosť

Kategória: Oznam pre verejnosť

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 01. júna 2021 bola dokončená zmena organizačnej štruktúry SPF. V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde boli zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy. Cieľom organizačnej zmeny je dosiahnuť skrátenie dĺžky vybavovania žiadostí a jednotný postup pri vybavovaní žiadostí, zvýšenie...

Slovenský pozemkový fond hľadá zamestnancov na nasledovné voľné pracovné pozície: Miesto výkonu práce: Poprad Podrobnejšie informácie o pracovnej pozícii sú zverejnené na internetovej stránke: https://www.profesia.sk/praca/slovensky-pozemkovy-fond/O4047080 Miesto výkonu práce: Rožňava Podrobnejšie informácie o pracovnej pozícii sú zverejnené na internetovej stránke: https://www.profesia.sk/praca/slovensky-pozemkovy-fond/O4047088 Miesto výkonu práce: Bratislava Podrobnejšie informácie o pracovnej pozícii sú zverejnené na internetovej stránke: https://www.profesia.sk/praca/slovensky-pozemkovy-fond/O4062147

Slovenský pozemkový fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk k zákazke „Sťahovacie služby“. Vyzva na predkladanie ponúk_sťahovanie Príloha č. 1_objekty VO + zoznam Príloha č. 2_Rozpis sťahovania Priloha č. 3 Ponuka-uchadzaca

Slovenský pozemkový fond žiadateľom a klientom pripomína platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19: – od stredy 30. septembra 2020 sú zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF – od pondelka 26. októbra 2020 nie je možné osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave. Vyššie uvedené...

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 15.12.2020 nadobudol platnosť nový organizačný poriadok Slovenského pozemkového fondu a rozhodnutie o novej organizačnej štruktúre Slovenského pozemkového fondu. Zmena organizačnej štruktúry SPF bude prebiehať nasledovne: Centrum stanovísk a vecných bremien v Martine Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci Centrum prevodov v Nitre a Trnave Centrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC,...

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že na základe rozhodnutia zamestnávateľa búdu zamestnanci SPF v dňoch 28.12.2020 až 31.12.2020 vrátane hromadne čerpať dovolenku. Z uvedeného dôvodu nebudú v uvedených dňoch dostupné služby Call Centra SPF. Zároveň žiadateľom a klientom pripomíname platné opatrenia prijaté Slovenský pozemkovým fondom v súvislosti s koronavírusom COVID-19: – od stredy...

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že od 1. decembra 2020 došlo k zlúčeniu Regionálnych odborov SPF Žilina a Martin. Súvisiaca agenda je presunutá do priestorov Regionálneho odboru SPF Martin so sídlom Bottova 23, Martin. Nakoľko stránkové hodiny sú až do odvolania zrušené na všetkých regionálnych odboroch SPF, prosíme žiadateľov a klientov, aby pre komunikáciu...

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na sprísnenie vládnych opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 a zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR rozširuje opatrenia prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Okrem zrušenia stránkových hodín na všetkých regionálnych odboroch SPF, ktoré platí od stredy 30. septembra 2020, od pondelka 26. októbra 2020 nebude možné osobné podávanie pošty...

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 budú od stredy 30. septembra 2020 vrátane zrušené stránkové hodiny na všetkých regionálnych odboroch SPF. Osobné podávanie pošty do podateľne na generálnom riaditeľstve SPF v Bratislave bude naďalej možné. Vyššie uvedené opatrenie platí do odvolania, pričom o jeho...

Slovenský pozemkový fond oznamuje žiadateľom a klientom, že v rámci opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 boli počnúc zajtrajším dňom, t. j. 08. septembra 2020 do odvolania, zrušené stránkové hodiny na Regionálnom odbore SPF v Nitre.

12