Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Oznam pre verejnosť
 3. Nová organizačná štruktúra SPF
Aktualita

Nová organizačná štruktúra SPF

Publikované 1. júna 2021

Obsah

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 01. júna 2021 bola dokončená zmena organizačnej štruktúry SPF. V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde boli zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy.

 • 1. marca 2021 boli zriadené:
  Centrum stanovísk a vecných bremien v Martine
  Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci
 •  1. apríla 2021 boli zriadené:
  Centrum prevodov s pracoviskami v Nitre a Trnave
  Centrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC, NDS, ŽSR, SSC) v Košiciach
 • 1. mája 2021 bolo zriadené:
  Centrum nájmov s pracoviskami v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Rimavskej Sobote
 • 1. júna 2021 boli zriadené:
  oddelenia Odboru reštitúcií v Dunajskej Strede, Považskej Bystrici a v Prešove

Cieľom organizačnej zmeny je dosiahnuť skrátenie dĺžky vybavovania žiadostí a jednotný postup pri vybavovaní žiadostí, zvýšenie odbornosti pracovníkov s dôrazom na ich užšiu špecializáciu a zefektívnenie ich činnosti, odstránenie nakumulovanej dlhodobo nevybavovanej agendy, odstránenie priamych i nepriamych negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do činností SPF, zvýšenie transparentnosti SPF a odstránenie priestoru pre korupciu a klientelizmus.

Korešpondenciu, bez ohľadu na umiestnenie ktoréhokoľvek organizačného útvaru SPF, je potrebné zasielať výhradne na adresu generálneho riaditeľstva SPF. Od roku 2018 je na SPF zriadená centrálna podateľňa, ktorá podania eviduje, digitalizuje a prideľuje prostredníctvom elektronického registratúrneho systému vecne príslušnému organizačnému útvaru.

Poskytovanie informácií prebieha na t. č. +421 2 2094 1000 a od 1. mája 2021 je posilnené o odborné poradenstvo zabezpečované špecializovanými pracovníkmi SPF. Informácie je možné ďalej získať na kontaktných e-mailoch, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke SPF v sekcii Kontakty.

Publikované 1. júna 2021