Nová organizačná štruktúra SPF

1. júna 2021 |

Slovenský pozemkový fond týmto oznamuje, že dňa 01. júna 2021 bola dokončená zmena organizačnej štruktúry SPF. V rámci organizačnej zmeny na Slovenskom pozemkovom fonde boli zrušené všetky regionálne odbory SPF. Kompetencie regionálnych odborov SPF prevzali centrá špecializujúce sa na konkrétny typ agendy.

 • 1. marca 2021 boli zriadené:
  Centrum stanovísk a vecných bremien v Martine
  Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov v Lučenci
 •  1. apríla 2021 boli zriadené:
  Centrum prevodov s pracoviskami v Nitre a Trnave
  Centrum špeciálnych prevodov (mestá, obce, VÚC, NDS, ŽSR, SSC) v Košiciach
 • 1. mája 2021 bolo zriadené:
  Centrum nájmov s pracoviskami v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Rimavskej Sobote
 • 1. júna 2021 boli zriadené:
  oddelenia Odboru reštitúcií v Dunajskej Strede, Považskej Bystrici a v Prešove

Cieľom organizačnej zmeny je dosiahnuť skrátenie dĺžky vybavovania žiadostí a jednotný postup pri vybavovaní žiadostí, zvýšenie odbornosti pracovníkov s dôrazom na ich užšiu špecializáciu a zefektívnenie ich činnosti, odstránenie nakumulovanej dlhodobo nevybavovanej agendy, odstránenie priamych i nepriamych negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do činností SPF, zvýšenie transparentnosti SPF a odstránenie priestoru pre korupciu a klientelizmus.

Korešpondenciu, bez ohľadu na umiestnenie ktoréhokoľvek organizačného útvaru SPF, je potrebné zasielať výhradne na adresu generálneho riaditeľstva SPF. Od roku 2018 je na SPF zriadená centrálna podateľňa, ktorá podania eviduje, digitalizuje a prideľuje prostredníctvom elektronického registratúrneho systému vecne príslušnému organizačnému útvaru.

Poskytovanie informácií prebieha na t. č. +421 2 2094 1000 a od 1. mája 2021 je posilnené o odborné poradenstvo zabezpečované špecializovanými pracovníkmi SPF. Informácie je možné ďalej získať na kontaktných e-mailoch, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke SPF v sekcii Kontakty.