Oznam

9. marca 2018 |

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/,
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (druhé kolo)
na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF.
1) nehnuteľnosť (kód BF19) zapísaná na LV č. 1408 v k.ú. Obid ako dvojdomok, súp.č. 4137, postavená na pozemku parc.č. KN-C 1713 s príslušenstvom za vyvolávaciu cenu 3.510,- EUR;
2) nehnuteľnosť (kód BF36) zapísaná na LV č. 736 v k.ú. Malinovec ako rodinný dom, súp.č. 127, postavená na pozemku parc.č. KN-C 8/4 s príslušenstvom za vyvolávaciu cenu 2.490,- EUR.
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia v tlači. Súťaže sa môžu zúčastniť slovenské právnické osoby alebo fyzické osoby a tiež cudzozemci, ktorí sú občanmi SR. Pred podaním návrhu musí mať záujemca o súťaž vyrovnané všetky záväzky voči SPF.
Pri predkladaní návrhu treba dodržať formu podania, obsah podania a podmienky tak, ako je to uvedené v tomto inzeráte a v „Pokynoch pre postup pri predkladaní návrhov do obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v správe SPF“, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.pozfond.sk, a ktoré si záujemca bezpodmienečne prevezme u povereného zástupcu vyhlasovateľa spolu s bližšou charakteristikou predávaných nehnuteľností.
Prehliadka predávanej nehnuteľnosti uvedenej v bode 1) sa uskutoční dňa 28.03.2018 od 12:00 hod. v trvaní jednej hodiny a prehliadka nehnuteľnosti uvedenej v bode 2) sa uskutoční dňa 28.03.2018 od 10:00 hod. v trvaní jednej hodiny. Prehliadky sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky účasti v súťaži a prevzali uvedenú dokumentáciu.
Ponuku vloženú do obálky alebo balíka, riadne zapečatenú s označením „Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v správe SPF, IX. séria“, treba doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 10.04.2018 do 15:00 hod. na adresu vyhlasovateľa.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok bude návrh zo súťaže vyradený. Návrh po jeho doručení vyhlasovateľovi nemožno odvolať a predkladateľ je viazaný návrhom až do vybratia najvhodnejšieho návrhu. Vyhlasovateľ vyberie najvhodnejší z predložených návrhov a písomne oznámi jeho prijatie, resp. neprijatie v lehote do 50 dní od zverejnenia vyhlásenia súťaže týmto inzerátom, pričom rozhodujúcim kritériom na posudzovanie predložených návrhov je výška navrhnutej kúpnej ceny.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
• uzatvoriť kúpnu zmluvu s víťazom súťaže až po udelení predchádzajúceho súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu;
• zmeniť uverejnené podmienky súťaže, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť;
• vyzvať navrhovateľov na odstránenie nedostatkov návrhu, ktoré nemenia jeho obsah;
• vyzvať navrhovateľov, alebo niektorých z nich, na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž).
Poverený zástupca vyhlasovateľa: Mgr. Martin Štoffa
Ďalšie informácie: +421 903 557 518, advokat@stoffa.sk