Pracovné stretnutie so zástupcami ASYF

25. septembra 2019 |

Dňa 24.09.2019 sa na pôde generálneho riaditeľstva SPF uskutočnilo pracovné stretnutie generálnej riaditeľky SPF JUDr. Adriany Šklíbovej a zástupcov Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF. Okrem pripravovanej novely zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách boli predmetom stretnutia konkrétne požiadavky týkajúce sa prístupu mladých farmárov k pôde v správe a nakladaní SPF. Zástupcovia ASYF-u boli zároveň vyzvaní, aby SPF informovali o prípadoch, kedy fond nemal reagovať na doručenie žiadosti o prenájom, s tým, že každý takýto prípad fond preverí.