Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Slovenský pozemkový fond zverejnil odpočet za uplynulý rok, zameral sa na sedem kľúčových oblastí
Aktualita

Slovenský pozemkový fond zverejnil odpočet za uplynulý rok, zameral sa na sedem kľúčových oblastí

Publikované 20. januára 2020

Obsah

Bratislava„Rok 2019 hodnotím veľmi pozitívne,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Reaguje tak na sumár realizovaných aktivít a projektov za uplynulý rok, ktorý SPF zverejnil na svojej internetovej stránke. „Podieľali sme na tvorbe legislatívy, zvyšovali podporu pre mladých farmárov a pri budovaní cyklotrás, uspeli sme vo viacerých právnych sporoch, napríklad v kauze Veľký Slavkov, iniciovali sme nové spolupráce, dokončili začaté projekty a súčasne rozbehli nové, ktoré sa dotýkajú najmä elektronizácie a modernizácie úradu,“ vymenúva generálna riaditeľka. Kľúčovým cieľom však podľa nej aj naďalej ostáva vytváranie prostredia pre otvorený dialóg s odbornou i širokou verejnosťou v otázkach nájmu pôdy, a rovnako aj snahy vyriešiť najkritickejšiu otázku – zjednotiť pôdu na Slovensku.

Slovenský pozemkový fond má za sebou náročné, ale úspešné obdobie. Súvisí to s napĺňaním kľúčovej agendy fondu v posledných rokoch, ktorou je zefektívnenie procesov a vytvorenie moderného a transparentného úradu. „Podarilo sa nám zdigitalizovať centrálnu podateľňu a poprepájať tak generálne riaditeľstvo s regionálnymi odbormi. Zaviedli sme tiež agendový spis, čo nám významne uľahčuje prácu a zrýchľuje vybavenie žiadostí. Zároveň je to jeden z najtransparentnejších a najkonkrétnejších krokov, ktoré sme v tomto procese a systéme urobili,“ hodnotí Adriana Šklíbová.

Aktívnejšie sme sa zapájali do tvorby legislatívy

Podľa novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese, bude môcť fond ako žiadateľ iniciovať pozemkové úpravy a zároveň ich financovať a dohliadať na dodržanie všetkých fáz vrátane krajinotvorby. „Túto zmenu legislatívy riešime veľmi aktívne, nakoľko máme pri súčasnej rozdrobenosti vlastníctva veľký problém prenajať pôdu v celkoch. Veríme, že novelu zákona sa podarí presadiť“, vysvetľuje Adriana Šklíbová.

Vytvárali sme prostredie pre otvorený dialóg

V nastavovaní efektívnejších procesov úrad pokračuje aj v oblasti komunikácie s verejnosťou. Prelomovým krokom, ktorým sa Slovenský pozemkový fond priblížil verejnosti a svojim partnerom, bolo otvorenie call centra. To má za úlohu poskytnúť žiadateľom potrebné informácie a správne ich nasmerovať pri podávaní žiadostí. Rovnakú úlohu má splniť aj prehľadnejšia webová stránka s Elektronickým systémom ePodanie, umožňujúcim podávanie vybraných druhov žiadostí. V systéme, ktorý je napojený na tzv. Geoportal, si žiadatelia môžu vybrať a graficky vykresliť parcelu, o ktorú majú záujem.

„V rámci našich aktivít sa pravidelne zúčastňujeme workshopov a spoluorganizovali sme viaceré konferencie s cieľom nastaviť otvorený dialóg a zároveň vzdelávať širokú verejnosť o kompetenciách fondu. Často sme totiž narážali na nedostatok informácií u žiadateľov, čo spôsobovalo zbytočne vypäté situácie a nedorozumenia,“ opisuje generálna riaditeľka. Zároveň dodáva, že vzdelávanie verejnosti bude aj naďalej jednou z kľúčových aktivít fondu.

Prioritou na rok 2020 sú pozemkové úpravy

Najväčšie zmeny, ktoré zmenia zabehnuté fungovanie fondu, sa budú týkať elektronizácie úradu. „Aktuálne pracujeme na spustení funkcie elektronického podpisu pri elektronickom podávaní žiadostí, ktorý je náročný z pohľadu legislatívy,“ hovorí Adriana Šklíbová. Absolútnou prioritou je však naštartovať pozemkové úpravy. Slovenský pozemkový fond generuje každý rok dostatočne vysoký zisk, ktorý by sa mal prispieť na rozšírenie aktivít zameraných na zjednocovanie pôdy. „Je skutočne veľký problém vytvoriť ucelené celky tak, aby farmári mohli mať prenajatých 1 000 až 1 500 hektárov pôdy vcelku, nakoľko je pôda stále extrémne rozdrobená. Na ploche 100 hektárov evidujeme niekedy aj vyše 200 vlastníkov. Je tak naozaj ťažké riešiť nájomné vzťahy, prípadne skontrolovať, či je všetko tak, ako má byť,“ vysvetľuje generálna riaditeľka. V roku 2020 SPF vyčlení na pozemkové úpravy 6,7 milióna eur.

Viac informácií o zrealizovaných zmenách ako aj ďalších plánoch SPF nájdete v prehľadnej infografike Odpočet činnosti SPF za rok 2019.

Publikované 20. januára 2020