Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Slovenský pozemkový fond zverejnil prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv
Aktualita

Slovenský pozemkový fond zverejnil prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv

Publikované 26. októbra 2021

Obsah

Slovenský pozemkový fond /SPF/ zverejnil na svojej internetovej stránke prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely. Prehľady zmlúv boli zverejnené za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti a transparentnosti postupov pri prenájme pozemkov, ktoré spravuje SPF.

Prehľady sú dostupné v podsekciách Platné nájomné zmluvy (https://pozfond.sk/najom/platne-najomne-zmluvy/) a Ukončené nájomné zmluvy (https://pozfond.sk/najom/ukoncene-najomne-zmluvy/) a je nich možné vyhľadávanie podľa viacerých kritérií. 

SPF už od roku 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle všetky návrhy zmlúv, ktorých predmetnom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby. Návrhy zmlúv sú zverejňované na internetovej stránke https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/zmluvy-na-prerokovanie/ minimálne po dobu 14 dní pred ich prerokovaním v Rade fondu, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom fondu.  

Od roku 2021 Slovenský pozemkový fond zverejňuje aj výsledky prerokovania návrhov zmlúv v Rade fondu. Prehľad prerokovaných zmlúv, vrátane výsledku prerokovania, je dostupný na internetovej stránke https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/prerokovane-zmluvy/.

Publikované 26. októbra 2021