Slovenský pozemkový fond zverejnil prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv

26. októbra 2021 |

Slovenský pozemkový fond /SPF/ zverejnil na svojej internetovej stránke prehľad platných a ukončených nájomných zmlúv na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely. Prehľady zmlúv boli zverejnené za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti a transparentnosti postupov pri prenájme pozemkov, ktoré spravuje SPF.

Prehľady sú dostupné v podsekciách Platné nájomné zmluvy (https://pozfond.sk/najom/platne-najomne-zmluvy/) a Ukončené nájomné zmluvy (https://pozfond.sk/najom/ukoncene-najomne-zmluvy/) a je nich možné vyhľadávanie podľa viacerých kritérií. 

SPF už od roku 2012 zverejňuje na svojom webovom sídle všetky návrhy zmlúv, ktorých predmetnom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby. Návrhy zmlúv sú zverejňované na internetovej stránke https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/zmluvy-na-prerokovanie/ minimálne po dobu 14 dní pred ich prerokovaním v Rade fondu, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom fondu.  

Od roku 2021 Slovenský pozemkový fond zverejňuje aj výsledky prerokovania návrhov zmlúv v Rade fondu. Prehľad prerokovaných zmlúv, vrátane výsledku prerokovania, je dostupný na internetovej stránke https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/prerokovane-zmluvy/.