SPF podporí plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumou 3 milióny EUR

4. decembra 2019 |

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu za rok 2018. Ten v uplynulom roku predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR.
Finančné prostriedky prijaté z prenájmu a predaja pozemkov, ktoré má SPF v správe a nakladaní, búdu investované aj do podpory plnenia mimoprodukčných funkcií lesov.

Slovenský pozemkový fond zo svojho hospodárskeho výsledku za rok 2018, ktorý predstavoval viac ako 13,8 milióna EUR, vyčlení pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumu 3 milióny EUR. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku SPF za rok 2018 dnes schválila Vláda SR.

„Cieľom Slovenského pozemkového fondu je investovať finančné prostriedky prijaté z prenájmu a predaja pozemkov, ktoré má v správe a nakladaní, späť do ich zdroja – pôdy. Fond plnenie mimoprodukčných funkcií lesov podporil aj v prechádzajúcich dvoch rokoch, konkrétne sumou 1,5 milióna EUR v roku 2017 a sumou 2,5 milióna EUR v roku 2018. Zdvojnásobenie účelovo viazaného transferu oproti roku 2017 nám umožnil zvyšujúci sa hospodársky výsledok, plynúci predovšetkým z efektívnejšej správy, na ktorej neustále pracujeme“, uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

Prehľad podpory mimoprodukčných funkcií lesov od SPF:

ROKHOSPODÁRSKY VÝSLEDOKSUMA PODPORY
20174.144.694,76 EUR za rok 20161.500.000,- EUR
20189.593.488,69 EUR za rok 20172.500.000,- EUR
201913.824.043,99 EUR za rok 20183.000.000,- EUR