Ako vie obec vysporiadať pozemok vo vlastníctve SR pod stavbou, ktorú máme dlhodobo v majetku obce, ale nemáme vysporiadaný pozemok pod touto stavbou – ide o obecný kultúrny dom?

Pozemok je možné delimitovať a odovzdať do vlastníctva obce protokolom po doložení nasledovných dokladov: žiadosť o delimitáciu parcely titul nadobudnutia stavby  – delimitačný protokol o prechode nehnuteľností, ku ktorým mali právo hospodárenia bývalé národné...

V obci je naplánovaná rekonštrukcia časti miestneho cintorína, ktorá bude zahŕňať výmenu časti oplotenia, rozšírenie vjazdu a spevnenie odstavných plôch pri dome smútku. Na základe údajov katastra je vlastníkom týchto pozemkov SR v správe SPF. Je možné previesť pozemky na obec?

Slovenský pozemkový fond zo zákona nespravuje pozemky vo vlastníctve štátu, na ktorých sa nachádza cintorín (ust. §17, ods. 1, písm. a zákona č. 229/1991 Zb.). Správu miestnych cintorínov v zmysle platných právnych predpisov vykonáva obec. Na základe uvedeného zašlite...

Ako postupovať a na koho sa obrátiť v prípade, keď pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené na starého, prastarého otca a správca je SPF, nakoľko žiadateľ chce tieto pozemky do svojho vlastníctva na základe dedičských konaní?

V prípade, že pozemky neboli predmetom dedičstva, žiadateľ musí požiadať príslušný súd o začatie dedičského konania o novoobjavenom majetku a predložiť súdu dôkaz, že ide o právneho predchodcu. V prípade, že pozemky už boli predmetom dedičstva, žiadateľ požiada...