Obec potrebuje vyriešiť novu prístupovú komunikáciu k plánovanej novej výstavbe rodinných domov. Pozemok, cez ktorý ma prístupová komunikácia viesť, je vo vlastníctve SR v správe SPF. Aký je postup? V územnom pláne obce je predmetná stavba vo verejnom zaujme.

V prvom rade je potrebné aby obec riešila územné/stavebné konanie. SPF sa vyjadruje ku konaniu pred vydaním územného rozhodnutia / stavebného povolenia k predmetnej stavbe. Obec požiada SPF o vyjadrenie sa k projektu pre vydanie územného rozhodnutia / stavebného...

Aká je výška kúpnej ceny predávaných pozemkov?

SPF predáva pozemky v zmysle platných právnych predpisov za ceny v mieste obvyklé /trhové ceny/, minimálne však za cenu stanovenú znaleckým posudkom. V každom prípade je cena určená individuálne na základe dostupných podkladov a údajov tak, aby reflektovala trhové...

Ako dlho trvá proces vybavenia žiadosti o prevod?

Vzhľadom na zložitosť ďalšieho postupu podľa interných predpisov SPF a veľmi veľkého počtu doručených žiadostí, celý proces prípravy zmluvy, schválenia ceny za prevod a samotného podpisu zmluvy trvá dlhší čas. Presný časový sled nie je možné určiť. Nakoľko uvedená...

Potrebujem predložiť znalecký posudok, ak mám záujem o kúpu pozemku s malou výmerou? Je potrebné ku kúpe, zámene, vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva alebo zriadeniu vecného bremena vždy doložiť znalecký posudok?

Pri podaní žiadosti nie je potrebné ani vhodné doložiť znalecký posudok na ocenenie dotknutého pozemku. Po preskúmaní žiadosti na SPF bude žiadateľ v prípade potreby vyzvaný na predloženie znaleckého posudku. Upozorňujeme, že znalecký posudok je nevyhnutným dokladom...