V obci je množstvo pozemkov, ktoré majú neznámych vlastníkov, ale nie je na nich vyznačená správa SPF. Keďže ani vlastníkov nie je možné dlhodobo dohľadať, tak za tieto pozemky dlhodobo neplatí nikto dane a sú zanedbané. Dá sa na takéto pozemky dopísať správa SPF a následne prenajať obyvateľom obce, ktorí majú záujem tieto pozemky užívať?

Pri pozemkoch, ktoré nie sú v správe SPF a nie je možné dohľadať dedičov, je potrebné požiadať o zapísanie správy k pozemkom. Pokiaľ chce obec pri týchto pozemkoch požiadať o zápis správy na kataster v prospech SPF, potrebné je zaslať písomnú žiadosť na SPF. K...

Prečo SPF požaduje od žiadateľov zoznam pozemkov, ktoré má žiadateľ vo svojom vlastníctve alebo zoznam prenajatých pozemkov prenajatých od známych vlastníkov v danom katastrálnom území?

SPF k posúdeniu splnenia podmienok na prenájom budúceho nájomcu podľa ustanovení § 2  nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom /viď ods....