Obec má záujem vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov obce na pozemku neznámeho vlastníka. Ako má postupovať? Na tomto pozemku nie je vyznačená správa SPF, ale vlastníci ani dediči sa nedajú dohľadať.

V prvom rade je potrebné vyznačiť správu SPF, ak ide s určitosťou o neznámeho vlastníka. Táto správa sa vyznačí na základe žiadosti obce. Žiadosť a doklady je možné zaslať na centrálnu podateľňu SPF alebo elektronicky cez slovensko.sk. Adresa centrálnej podateľne SPF...

V obci je množstvo pozemkov, ktoré majú neznámych vlastníkov, ale nie je na nich vyznačená správa SPF. Keďže ani vlastníkov nie je možné dlhodobo dohľadať, tak za tieto pozemky dlhodobo neplatí nikto dane a sú zanedbané. Dá sa na takéto pozemky dopísať správa SPF a následne prenajať obyvateľom obce, ktorí majú záujem tieto pozemky užívať?

Pri pozemkoch, ktoré nie sú v správe SPF a nie je možné dohľadať dedičov, je potrebné požiadať o zapísanie správy k pozemkom. Pokiaľ chce obec pri týchto pozemkoch požiadať o zápis správy na kataster v prospech SPF, potrebné je zaslať písomnú žiadosť na SPF. K...

Obec potrebuje vyriešiť novu prístupovú komunikáciu k plánovanej novej výstavbe rodinných domov. Pozemok, cez ktorý ma prístupová komunikácia viesť, je vo vlastníctve SR v správe SPF. Aký je postup? V územnom pláne obce je predmetná stavba vo verejnom zaujme.

V prvom rade je potrebné aby obec riešila územné/stavebné konanie. SPF sa vyjadruje ku konaniu pred vydaním územného rozhodnutia / stavebného povolenia k predmetnej stavbe. Obec požiada SPF o vyjadrenie sa k projektu pre vydanie územného rozhodnutia / stavebného...

Ako vie obec vysporiadať pozemok vo vlastníctve SR pod stavbou, ktorú máme dlhodobo v majetku obce, ale nemáme vysporiadaný pozemok pod touto stavbou – ide o obecný kultúrny dom?

Pozemok je možné delimitovať a odovzdať do vlastníctva obce protokolom po doložení nasledovných dokladov: žiadosť o delimitáciu parcely titul nadobudnutia stavby  – delimitačný protokol o prechode nehnuteľností, ku ktorým mali právo hospodárenia bývalé národné...