Právne predpisy

Na stránke je uverejnený prehľad najdôležitejších všeobecne záväzných predpisov (zákonov a nariadení vlády SR), ktorými sa riadi fond pri vykonávaní svojej činnosti v zmysle zákonom zverených kompetencií.

 

  • Zákon č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov http://www.zakonypreludi.sk
  • Zákon č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov http://www.zakonypreludi.sk
  • Zákon č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov http://www.zakonypreludi.sk
  • Zákon č.282/1993 Z.z. o zmiernení majetkových krívd spôsobeným cirkvám v znení neskorších predpisov http://www.zakonypreludi.sk
  • Zákon č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov http://www.zakonypreludi.sk
  • Zákon č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    http://www.zakonypreludi.sk
  • Zákon č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov http://www.zakonypreludi.sk
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom http://www.zakonypreludi.sk