Rada SPF opätovne prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o.

26. februára 2020 |

Rada Slovenského pozemkového fondu na svojom zajtrajšom zasadnutí opäť prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00, uzatvorenej medzi Slovenským pozemkovým fondom a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o., ktorý namietala spoločnosť p. Dušana Krnáča D.K.AGRO, spol. s r.o..

Tak, ako to bolo zo strany členov Rady SPF prisľúbené konateľovi spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o. ešte v novembri minulého roku, námietky voči návrhu dodatku boli prešetrené. Predmetnom dodatku je len zmena identifikačných údajov nájomcu, ktorým sa na základe právneho nástupníctva po pôvodnom nájomcovi CORONA GROUP, s.r.o. stala spoločnosť JRD Rakovec, s.r.o.. Nájomná zmluva je platná a účinná  do 31.10.2020 a Slovenský pozemkový fond musí rešpektovať skutočnosť, že nájomný vzťah z nej vyplývajúci prešiel pri predaji časti podniku na kupujúceho zo zákona.

 „Podľa zistení SPF, predkladaný dodatok len reflektuje vzniknutý právny a skutkový stav a slúži na správnu administráciu fakturácie a prípadne aj iných úkonov vyplývajúcich fondu z nájomnej zmluvy č. PNZ -P40216/16.00. Z uvedeného dôvodu, v súčasnosti objektívne neexistuje žiadna právna skutočnosť, pre ktorú by uzatvorenie dodatku nebolo možné, alebo bolo v rozpore so zákonom“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

O prípade, v ktorom figurujú vyššie uvedené spoločnosti, SPF informoval v tlačových správach zo dňa 22.11.2019 (dostupná na https://pozfond.sk/tlacova-sprava/spf-nemame-kompetencie-riesit-uzivatelske-spory/) ako aj zo dňa 28.11.2019 https://pozfond.sk/tlacova-sprava/rada-spf-sa-zaoberala-namietkami-spolocnosti-d-k-agro-spol-s-r-o-konatela-spolocnosti-vypoculi-jej-clenovia-navrh-zmluvy-pre-spolocnost-az-agro-trade-s-r-o-bol-pre-podane-namietky-stiahnu/).