Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. Rada SPF opätovne prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o.
Aktualita

Rada SPF opätovne prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o.

Publikované 26. februára 2020

Obsah

Rada Slovenského pozemkového fondu na svojom zajtrajšom zasadnutí opäť prerokuje návrh dodatku k nájomnej zmluve č. 00734/2016-PNZ-P40216/16.00, uzatvorenej medzi Slovenským pozemkovým fondom a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o., ktorý namietala spoločnosť p. Dušana Krnáča D.K.AGRO, spol. s r.o..

Tak, ako to bolo zo strany členov Rady SPF prisľúbené konateľovi spoločnosti D.K.AGRO, spol. s r.o. ešte v novembri minulého roku, námietky voči návrhu dodatku boli prešetrené. Predmetnom dodatku je len zmena identifikačných údajov nájomcu, ktorým sa na základe právneho nástupníctva po pôvodnom nájomcovi CORONA GROUP, s.r.o. stala spoločnosť JRD Rakovec, s.r.o.. Nájomná zmluva je platná a účinná  do 31.10.2020 a Slovenský pozemkový fond musí rešpektovať skutočnosť, že nájomný vzťah z nej vyplývajúci prešiel pri predaji časti podniku na kupujúceho zo zákona.

„Podľa zistení SPF, predkladaný dodatok len reflektuje vzniknutý právny a skutkový stav a slúži na správnu administráciu fakturácie a prípadne aj iných úkonov vyplývajúcich fondu z nájomnej zmluvy č. PNZ -P40216/16.00. Z uvedeného dôvodu, v súčasnosti objektívne neexistuje žiadna právna skutočnosť, pre ktorú by uzatvorenie dodatku nebolo možné, alebo bolo v rozpore so zákonom“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

O prípade, v ktorom figurujú vyššie uvedené spoločnosti, SPF informoval v tlačových správach zo dňa 22.11.2019 (dostupná na https://pozfond.sk/tlacova-sprava/spf-nemame-kompetencie-riesit-uzivatelske-spory/) ako aj zo dňa 28.11.2019 https://pozfond.sk/tlacova-sprava/rada-spf-sa-zaoberala-namietkami-spolocnosti-d-k-agro-spol-s-r-o-konatela-spolocnosti-vypoculi-jej-clenovia-navrh-zmluvy-pre-spolocnost-az-agro-trade-s-r-o-bol-pre-podane-namietky-stiahnu/).

Publikované 26. februára 2020