SPF: Nemáme kompetencie riešiť užívateľské spory

22. novembra 2019 |

Slovenský pozemkový fond, ako prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov, nemá kompetencie riešiť užívateľské spory medzi farmármi. Fond sa preto rozhodol reagovať na čoraz častejšie účelové podania, ktorými sa subjekty snažia dostať k pôde SPF tak, že poukazujú na porušovanie podmienok nájmu zo strany zmluvných partnerov SPF, alebo iné skutočnosti.

„Názorným príkladom je spor medzi spoločnosťami D.K.Agro, spol. s r.o., CORONA GROUP, s.r.o., AGROVES s.r.o. a JRD Rakovec s.r.o., týkajúci sa pozemkov v katastri Rakovec nad Ondavou v okrese Michalovce. Neúspešný žiadateľ o prenájom pozemkov v danom katastri, spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o., poukazuje na protiprávnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o. ešte v roku 2016. V tom čase pritom sama nespĺňala podmienky, keďže bola dlžníkom Sociálnej poisťovne, čím sa z prenájmu od SPF diskvalifikovala,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.

Ďalší podnet od spoločnosti JRD Rakovec s.r.o. smeruje voči samotnej spoločnosti D.K.Agro, spol. s r.o. Tá ma podľa jeho obsahu užívať a poberať priame platby na pozemky, ktoré SPF prenajíma spoločnosti AGROVES s.r.o.. Podľa ďalších zistení SPF, spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o. v roku 2018 deklarovala aj užívanie pozemkov v k. ú. Rakovec nad Ondavou, ktoré tvoria predmet platnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o., t. j. bez právneho vzťahu k nim. O týchto skutočnostiach bola informovaná Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorú fond zároveň požiadal o vykonanie šetrenia. Spoločnosť D.K.Agro, spol. s r.o. zasa namieta prechod práv a povinností z nájomnej zmluvy medzi SPF a spoločnosťou CORONA GROUP, s.r.o. na spoločnosť JRD Rakovec s.r.o. Tieto však pri predaji časti podniku prešli na kupujúceho zo zákona.

„Obsah podaní v tomto prípade jasne dokazuje, že subjekty hospodáriace v danej lokalite sa rozhodli riešiť svoje spory cez Slovenský pozemkový fond. Takýto postup však nepovažujeme za konštruktívny a odmietame sa doňho z pozície prenajímateľa bezdôvodne zapájať,“ dopĺňa Adriana Šklíbová s tým, že Slovenský pozemkový fond bude v každom obdobnom prípade postupovať len v rámci svojich kompetencií.