Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Tlačová správa
  3. SPF pokračuje v štvorročnom boji o pozemky za milióny eur. V spore figurujú rovnaké mená ako v kauze Slanské lesy
Aktualita

SPF pokračuje v štvorročnom boji o pozemky za milióny eur. V spore figurujú rovnaké mená ako v kauze Slanské lesy

Publikované 12. decembra 2019

Slovenský pozemkový fond je v ďalšom spore za milióny eur. Tentokrát žalobou o určenie vlastníctva, podanou na okresnom súde v Trebišove, bráni záujmy Slovenskej republiky a nezistených vlastníkov, ktoré boli dotknuté neoprávneným dedením konfiškovaných pozemkov grófa Ladislava Berchtolda v rozsahu niekoľko stoviek hektárov.

Závažnosťou veci, aj veľkosťou, ide o spor podobný súdnemu konaniu voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o. Len pre pripomenutie: súdy tu v sérii konaní už čiastočne rozhodli v prospech Slovenského pozemkového fondu a LESOV SR, a síce,  že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. získali na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní, nepatria tejto spoločnosti, ale štátu.

O čo konkrétne ide v trebišovskom spore?

Slovenský pozemkový fond je v ďalšom spore za milióny eur. „Žalobou podanou na okresnom súde v Trebišove bránime záujmy štátu i nezistených vlastníkov, domáhame sa určenia vlastníctva nehnuteľností, ktoré boli dotknuté neoprávneným dedením konfiškovaných pozemkov grófa Ladislava Berchtolda. Hovoríme o rozlohe niekoľkých stoviek hektárov,“ približuje Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu. Súdny spor závažnosťou aj rozsahom pripomína sériu súdnych konaní voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o.

Žalobu na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnych územiach Veľký Kazimír
a Brezina podal Slovenský pozemkový fond pred štyrmi rokmi, v novembri 2015. Domáhal sa ňou toho, aby súd rozhodol o vlastníctve nehnuteľností, ktoré patria Slovenskej republike a neznámym vlastníkom. Tých pred súdom zastupuje práve fond. „Jedná sa o rozsiahle nehnuteľnosti, predovšetkým ornú pôdu, záhrady, trvalé trávnaté porasty, ktoré boli v minulosti skonfiškované bývalému vlastníkovi grófovi Ladislavovi Berchtoldovi,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová. V konaní
o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ROEP) bolo priznané vlastníctvo tomuto grófovi bez toho, aby príslušná komisia preverovala skutočný právny stav nehnuteľností. „Po zapísaní grófa Bechtolda na list vlastníctva vo Veľkom Kazimíre a v  Brezine sa začali diať zvláštne veci. Prebehlo dedičské konanie, kde mal tento gróf Berchtold údajne len dvoch dedičov, jedna z nich, žijúca v Spojených štátoch amerických, na Floride, mala zdediť všetky nehnuteľnosti v rozsahu niekoľko stoviek hektárov a v niekoľkomiliónovej hodnote,“ približuje Irena Sopková, právna zástupkyňa SPF v predmetnom spore. Dedička sa dedičského konania nezúčastnila a zastupoval ju iba advokát z Trebišova, ktorý dotknuté nehnuteľnosti následne v jej mene zveril do nájmu ďalším osobám a tie majú dedičke platiť nájomné.

Rovnaké mená ako v kauze Slanské lesy

Kontroverzie zo strany advokáta pokračovali aj po tom, čo SPF podal žalobu na okresnom súde v Trebišove, kde žalovanou bola priamo dedička žijúca na Floride. „Advokát predložil súdu plnú moc, ktorá však nikdy nebola overená tzv. apostilou. Napriek tejto skutočnosti s ním po dobu vyše štyroch rokov konal súd ako s právnym zástupcom dotknutej dedičky,“ konštatuje Irena Sopková.
Do konania vstupujú aj ďalšie nezrovnalosti. Objavili sa totiž listiny, ktoré sa v súčasnej dobe nenachádzajú na jednotlivých katastrálnych úradoch ani v archívoch, a svedčia o tom, že dotknuté nehnuteľnosti mali byť pripravované ako dar pre inú osobu – lekára, ktorý mal grófovi Berchtoldovi zachrániť život. Táto osoba zároveň vypovedala v prospech obžalovaného Milana Iča, známeho z kauzy Slanské lesy. Len pre pripomenutie: súdy tu v sérii konaní už čiastočne rozhodli v prospech Slovenského pozemkového fondu a LESOV SR, a síce že lesy a poľnohospodársku pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. získala na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní, nepatria tejto spoločnosti, ale štátu.

Dedičov je podľa rodokmeňu viac

V zložke trestných spisov sa tiež našli všetky pôvodné doklady aj s návodom, ako previesť nehnuteľnosti zo Slovenského štátu na dedičku žijúcu v USA. „V zložke sa okrem iného nachádza
aj dokument podpísaný osobou známou z kauzy Slanské lesy, v ktorom je presne popísaný rodokmeň grófa Berchtolda. Z neho je pritom zrejmé, že dedička, ktorá v rámci dedičského konania nadobudla predmetné nehnuteľnosti, zďaleka nebola jedinou dedičkou grófa Berchtolda. Ďalšou zaujímavosťou je aj to, že po získaní týchto listín v roku 2006 boli všetky tieto listiny predložené prokuratúre v Michalovciach, no trestné oznámenie Slovenskej republiky, ktorú zastupovali LESY SR a Slovenský pozemkový fond, boli odmietnuté,“
uvádza právna zástupkyňa SPF.

V práve sú štát i nezistení vlastníci

Súdny spor o nehnuteľnosti vo Veľkom Kazimíre a v Brezine trvá presne štyri roky. „Sme presvedčení, že štát i nezistení vlastníci sú v práve a urobíme všetko pre to, aby im boli tieto nehnuteľnosti navrátené“ hovorí Irena Sopková. Podľa nej bude v ďalších fázach konania kľúčovým krokom dôkladné preverenie všetkých skutočností, ktoré sa dotýkajú údajnej dedičky grófa Berchtolda žijúcej v Spojených štátoch amerických, a rovnako aj jej právneho zástupcu, vrátane listín, ktorými disponujú. „Slovenský pozemkový fond do súdneho spisu doložil konfiškačné rozhodnutia, ktoré svedčia v prospech Slovenskej republiky, a taktiež výmery o pridelení pôdy po skonfiškovaní predmetných nehnuteľností,“ uzatvára generálna riaditeľka SPF.

Mgr. Martin Kormoš
hovorca Slovenského pozemkového fondu

Publikované 12. decembra 2019