Aká je cena za zriadenie vecného bremena?

Individuálna. Centrum stanovísk a vecných bremien pre účely stanovenia ceny za zriadenie vecného bremena vypracováva stanovisko, v ktorom sa zohľadňujú trhové ceny v danom katastrálnom území. Ak v danom k. ú. nebola stanovená cena, tak sa vychádza z cien v susedných...

Ak má pozemok, na ktorom má byť zriadené vecné bremeno, iného podielového spoluvlastníka ako SR, v správe SPF, alebo nezisteného vlastníka, v nakladaní SPF, je potrebné zriadiť zmluvu o vecnom bremene aj s týmto ďalším spoluvlastníkom?

Áno, pretože zmluva o vecnom bremene uzatvorená len na niektoré spoluvlastnícke podiely resp. na podiely SR-SPF/nezistených vlastníkov- SPF nie je vkladu schopná. Okresný úrad, katastrálny odbor, vyžaduje doloženie zmluvy/zmlúv  na všetky spoluvlastnícke podiely, inak...