Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

Slide Background
01. Call centrum
pondelok - štvrtok od 9:00 do 15:00h.
piatok od 9:00 do 13:00h.

+421 2 2094 1000

Slide Background
02. Podvodné správy
Upozorňujeme na zasielanie fiktívnych výziev na zaplatenie dlžného nájomného.

Odosielateľom týchto e-mailov nie je SPF, ale e-mailové schránky podvodníkov.

Čo je potrebné spraviť!

V prípade ak Vám bude doručená výzva na zaplatenie dlžného nájomného z e-mailovej schránky podľa vyššie uvedeného vzoru, nereagujte na takúto výzvu a e-mail prepošlite do e-mailovej schránky: korupcia@pozfond.sk.

PlayPause

Vitajte na stránkach Slovenského pozemkového fondu (SPF)

SPF  je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

HLAVNÝ KONTAKTAktuality

PRACOVNÉ STRETNUTIE SPF A ZMOS

Pre mestá a obce pripravujeme metodické usmernenie a spracúvame manuál k postupom pre samosprávy tak, aby vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sú umiestnené verejnoprospešné stavby bolo jasné a zrozumiteľné a celý proces bezodplatných prevodov bol systematicky zahájený. Aktuálnej téme k novele návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb….

Dňa 17.7.2024 sa uskutočnilo rokovanie za účasti pána primátora Žiliny Mgr. Peter Fiabáne, JUDr. Darina Hlavačáková (vedúca odboru právneho, majetkové a verejného obstarávania) a Ing. arch. Rudolf Chodelka (riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina). Za SPF sa zúčastnil pán generálny riaditeľ JUDr. Richard Šmída a pán riaditeľ odboru prevodov JUDr. Ivan Paško. Predmetom rokovania bolo dohodnutie potrebných…

Dňa 11.7.2024 sa uskutočnilo zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu. Počas tohto zasadnutia, Rada SPF schválila najvyšší počet právnych aktov za celý rok 2024 a to 414 právnych aktov. Oproti júnovému zasadnutiu Rady SPF, ide o navýšenie vo výške 31%. Na základe odporúčajúceho stanoviska Rady SPF štatutári podpísali 30 delimitačných protokolov. Okrem toho bolo sprocesovaných 42 platobných príkazov…

Dňa 10.7.2024 sa konalo rokovanie zástupcov Slovenského Pozemkového fondu so zástupcami SPPK za účasti zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Úradu vlády. Rokovania sa zúčastnili JUDr. Richard Šmída, Ing. Rastislav Juhár, Ing. Alena Suchá, Ing. Peter Dratva, JUDr. Jaroslav Puškáč, Mgr. Oľga Bosáková, Bc. Emil Macho, Mgr. Cyntia Szabová Lehotská a JUDr. Andrej Halada. Predmetom rokovania…

Dnes sa uskutočnilo rokovanie medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) a Slovenským pozemkovým fondom. Za ÚSVRK sa zúčastnil pán splnomocnenec vlády Mgr. Alexander Daško, PaedDr. Zubková Ingrid, Mgr. Marianna Babilonská, Ing. Vladár Marek a za SPF sa zúčastnili pán námestník Ing. Rastislav Juhár a pani riaditeľka JUDr. Mgr. Jana Klein…

Najbližšie zasadnutie Rady Slovenského pozemkového fondu sa uskutoční vo štvrtok 11. júla 2024. Verejnosť môže od štvrtka 27. júna 2024 zmluvy prezerať a pripomienkovať. Námietky k zmluvám je možné posielať v termíne do stredy 03. júla 2024. Ich zoznam nájdete na stránke Zmluvy na prerokovanie v Rade SPF. 

Dnes sa v našom sídle konala Tlačová konferencia s hlavnou témou zefektívnenie činnosti fondu za účasti pána ministra Richarda Takáča z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hlavné témy boli: 1. Zefektívnenie a zrýchlenie procesov v rámci vybavovania agendy 2. Spustenie modernizovanej web stránky 3. Nastavenie odmeňovania zamestnancov pri riešení spisov 4. Vypracované manuály pre…

Hľadajte odpovede na

ČASTÉ OTÁZKY

Nájom

Príklad otázky: Ako je stanovené nájomné v nájomných zmluvách uzatváraných na poľnohospodársky účel?

Prevod

Príklad otázky: Aká je výška kúpnej ceny predávaných pozemkov?

Reštitúcie

Príklad otázky: Akým spôsobom môžem požiadať o informáciu o mojom reštitučnom nároku?

Usporiadanie vlastníctva

Príklad otázky: V obci odkiaľ pochádzam prebiehajú pozemkové úpravy, kde sa môžem informovať o postupe a možnostiach scelenia pozemkov, ktoré v obce vlastním?

Samosprávy

Príklad otázky: Čo je potrebné doložiť k žiadosti obce o vyjadrenie SPF k projektovej dokumentácii pre územnom konaní v obci?

Stanovisko

Príklad otázky: Mám uvedené doložené dokumenty poslať poštou alebo ich stačí poslať v elektronickej podobe do mailu?

Vecné bremeno

Príklad otázky: V prípade, že mám záujem kúpiť, zameniť, zriadiť vecné bremeno len na časti pozemku SPF, ako mám postupovať?

Pozemkové spoločenstvá

Príklad otázky: Kedy si uplatňuje fond právo člena v pozemkovom spoločenstve?

Poľovníctvo

Príklad otázky:
Aké doklady je potrebné zaslať k verejnej vyhláške / pozvánke na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov?

Výrub drevín

Príklad otázky:
Nahrádza súhlas fondu na výrub drevín rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody na výrub drevín?

Vedenie fondu

JUDr. Richard Šmída

generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu


Email: kancelariaGR@pozfond.sk
Telefón: +421 2 20941 240

Ing. Rastislav Juhár

námestník generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu


Email: kancelariaNGR@pozfond.sk
Telefón: +421 2 20941 225