Faktúry

  • obsahujú informácie vrátane:

    • čísla účtu,
    • variabilný symbol,
    • predmetu fakturácie (nájom, kúpa, prevod, vecné bremeno…)
    • mailový kontakt na fakturantku.