Finančné náhrady z depozitu

  • K žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady je potrebné doložiť :

    • právoplatné osvedčenie o dedičstve s jednoznačnou identifikáciou dediča a finančnej náhrady ako predmetu dedenia – originála lebo úradne overená kópia
    • ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, je potrebné doložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. V splnomocnení musí byť presne vyšpecifikovaný úkon/ úkony, na ktoré splnomocniteľ splnomocnenca splnomocňuje a to v rozsahu podania žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady za konkrétny pozemok/ pozemky,
    • pri žiadosti vlastníka, ktorý nadobudol vlastnícke právo k pozemku pred  prechodom alebo prevodom pozemku a ktorého vlastnícke právo nebolo zapísané v katastri nehnuteľností podľa údajov katastrálneho zákona je potrebné doložiť overený odpis pozemkovoknižnej vložky (PKV) pôvodnej nehnuteľnosti.