Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

  1. Domov
  2. Ekonomický odbor
  3. Finančné náhrady z depozitu

Finančné náhrady z depozitu

K žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady je potrebné doložiť:

  • právoplatné osvedčenie o dedičstve s jednoznačnou identifikáciou dediča a finančnej náhrady ako predmetu dedenia – originála lebo úradne overená kópia
  • ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, je potrebné doložiť splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. V splnomocnení musí byť presne vyšpecifikovaný úkon/ úkony, na ktoré splnomocniteľ splnomocnenca splnomocňuje a to v rozsahu podania žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady za konkrétny pozemok/ pozemky,
  • pri žiadosti vlastníka, ktorý nadobudol vlastnícke právo k pozemku pred prechodom alebo prevodom pozemku a ktorého vlastnícke právo nebolo zapísané v katastri nehnuteľností podľa údajov katastrálneho zákona je potrebné doložiť overený odpis pozemkovoknižnej vložky (PKV) pôvodnej nehnuteľnosti.
Späť na ekonomický odbor