Preskočiť na hlavný obsah
Call centrum - Vážení klienti Slovenského pozemkového fondu, radi by sme Vám dali do pozornosti kontakt na Call centrum SPF, kde môžete v prípade záujmu zavolať a informovať sa o Vašich požiadavkách. Zamestnanci centra Vám budú pri informovaní nápomocní. Volať môžete na telefónne číslo +421 2 2094 1000 Pondelok – Štvrtok od 9:00 h. do 15:00 h. Piatok od 9:00 h. do 13:00 h. Prípadne sa môžete informovať elektronicky na e-mail: info@pozfond.sk
Oficiálne webové sídlo Slovenského pozemkového fondu Oficiálny web SPF

SPF je právnická osoba (neštátna a nezisková organizácia), ktorá koná vo verejnom záujme. SPF v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. a iných príslušných platných právnych predpisov spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko. Sídlom SPF je Bratislava.

 1. Domov
 2. Nájom
 3. Mladý poľnohospodár

Mladý poľnohospodár

Slovenský pozemkový fond vybavuje žiadosti mladých poľnohospodárov rovnako ako ostatné žiadosti o prenájom s ohľadom na platné právne predpisy. Každý záujemca o pozemky v správe SPF musí splniť všetky podmienky vyžadované zákonom (uzatvorené zmluvy s fyzickými osobami, potvrdenie o plnení  záväzkov voči verejným inštitúciám a pod.) a rozhodnutie PPA o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je iba jednou z podmienok na prednostné právo na uzatvorenie zmluvy. SPF upozorňuje, že samotné rozhodnutie PPA o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nezakladá automaticky  nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy s SPF.

Prvým krokom je vyhlásenie výzvy, nasleduje založenie SHR a podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej aj „PPA“). Odporúčame:

 • informovať sa na Pôdohospodárskej platobnej agentúre o podmienkach podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok:
 • podľa podopatrenia 6.1: „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ podľa osobitného predpisu – ak je žiadateľom mladý  poľnohospodár vymedzený v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES,
 • podľa podopatrenia 6.3: „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov“ podľa osobitného predpisu – ak je žiadateľom poľnohospodár  spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku.
 • na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry sledovať vyhlásenie výzvy.

Slovenský pozemkový fond vybavuje žiadosti mladých poľnohospodárov na základe osobitných právnych predpisov, ktorými sú:

 • zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách  v znení neskorších predpisov,
 • zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,
 • nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších predpisov.

Písomný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky v správe a nakladaní SPF  žiadateľ podáva písomne s podpisom štatutára podniku alebo splnomocnenej osoby poštou na adresu

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava

Riešenie žiadosti o prenájom podľa osobitného predpisu

Mladý poľnohospodár k žiadosti podľa vzoru na internetovej stránke SPF (Tlačivá a žiadosti) priloží

 • rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa Čl. 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a zákona NR SR č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • list vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý už vlastní alebo ktorý už má prenajatý.

SPF uzatvára nájomné zmluvy podľa II. časti zákona č. 504/2003 Z. z. na dobu určitú, zmluva skončí uplynutím času. Pred uzatvorením zmluvy skúma splnenie podmienok podľa nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. (§ 10 a 11 kedy fond neprenajme fyzickej a právnickej osobe)

 • predmet činnosti – poľnohospodárska výroba,
 • záujemca nesmie byť dlžníkom SPF, pri PO ani spoločník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu osoby, ktorá bola spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu, pri FO ani blízka osoba záujemcu,
 • nesmie mať nedoplatky na daniach, colnom dlhu, poistného na zdravotnom poistení, sociálnom poistení, príspevkov na starobnom dôchodkovom sporení,
 • má uzatvorené nájomné zmluvy s fyzickými osobami na pozemky, ktoré tvoria ucelený celok s pozemkami fondu, ktoré majú byť predmetom nájmu.

SPF následne skúma prednostné právo k pozemkom (doterajší nájomca, mladý poľnohospodár) a uzatvára nové nájomné zmluvy na dobu určitú. Podľa § 2a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z., sa nájomca, ktorý je mladým poľnohospodárom, musí zmluvne zaviazať vykonávať

 • špeciálnu rastlinnú výrobu, ktorou je
 • obhospodarovanie prenajatého pozemku, na ktorom je vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica,
 • založenie vinohradu, ovocného sadu alebo chmeľnice na prenajatom pozemku a jeho následné obhospodarovanie, alebo
 • pestovanie špeciálnych plodín na výmere najmenej 50% prenajatého pozemku; špeciálnymi plodinami sú najmä zelenina, okopanina, strukovina, liečivá rastlina, aromatická rastlina, koreninová rastlina, mak, ľan, konopa alebo pseudocereália, ako je láskavec, pohánka, proso, alebo
 • živočíšnu výrobu tak, aby zaťaženosť prenajatého pozemku neklesla počas celej doby nájmu pod 0,4 veľkej dobytčej jednotky/ha.

SPF nemôže znížiť výmeru doterajšiemu nájomcovi

 • ak vykonáva špeciálnu rastlinnú alebo živočíšnu výrobu podľa § 2a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z.
 • ak je pozemok zaradený do viacročného záväzku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Prednostné právo po pozemkových úpravách

Na základe rozhodnutia správneho orgánu o vykonaní projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. ku dňu rozhodnutia alebo k dátumu uvedenému v rozhodnutí zanikajú všetky vlastnícke a nájomné vzťahy k pozemkom.SPF následne postupuje podľa právnej úpravy v § 14 ods. 9 a nasl. zákona č. 330/1991 Zb. Slovenský pozemkový fond prednostne prenajme mladému poľnohospodárovi pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov, najviac však do výmery 28 ha.
SPF môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere

a) 101 až 500 ha najviac o 3%,

b) 501 až 700 ha najviac o 5%,

c) 701 až 1 500 ha najviac o 7%,

d) 1 501 ha a viac najviac o 10%.

Prednostné právo pri uzatváraní nájomnej zmluvy skončenej uplynutím času – právna úprava platná do 30.4.2018

Po skončení nájomnej zmluvy uplynutím času uzatvorenej s doterajším nájomcom postupuje SPF podľa § 13 ods. 5 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z.

SPF môže prenajať mladému poľnohospodárovi pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu do výmery ním vlastnených alebo prenajatých pozemkov, najviac však do výmery 28 ha.
SPF môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere

a) 101 až 500 ha najviac o 3%,

b) 501 až 700 ha najviac o 5%,

c) 701 až 1 500 ha najviac o 7%,

d) 1 501 ha a viac najviac o 10%.

Prednostné právo pri uzatváraní nájomnej zmluvy skončenej uplynutím času – právna úprava platná od 1.5.2018

Po skončení nájomnej zmluvy uplynutím času uzatvorenej s doterajším nájomcom postupuje SPF podľa § 13 ods. 5 a nasl. zákona č. 504/2003 Z. z.
SPF môže prednostne prenajať pozemky

 • mladému poľnohospodárovi,
 • poľnohospodárovi, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu alebo
 • poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, a to za podmienky, že preukáže, že už má vo vlastníctve alebo v nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha.

SPF týmto záujemcom prenajme pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo v nájme. SPF môže znížiť doterajšiemu nájomcovi výmeru pozemkov vhodných na špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak má prenajaté pozemky vo výmere

a) 101 až 500 ha najviac o 4%,

b) 501 až 700 ha najviac o 7%,

c) 701 až 1 500 ha najviac o 9%,

d) 1 501 ha a viac najviac o 12%.

Poľnohospodár vykonávajúci špeciálnu rastlinnú výrobu alebo vyrábajúci finálny produkt k žiadosti o prenájom pozemkov

 • preukazuje vlastníctvo alebo prenájom k pozemkom,
 • deklaruje špeciálnu rastlinnú výrobu aspoň na polovici obhospodarovanej výmery alebo výrobu finálneho produktu.


Zoznam záujemcov o prenájom pozemkov od SPF podľa osobitného predpisu ust. § 2a k 10.6.2024

Späť na nájom