Poľnohospodársky účel

Všeobecné právne predpisy

Slovenský pozemkový fond pri nájme pozemkov na poľnohospodárske účely postupuje najmä podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

  1. zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády SR č. 168/2011 Z.z.,
  3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  4. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
  5. zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
  6. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
  7. zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
  8. zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

 

Prílohy k žiadosti sú uvedené vo vzore žiadosti

Postup vybavenia žiadosti

Žiadateľ o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF predloží žiadosť spolu s dokladmi podľa predchádzajúcej časti na centrálnu podateľňu generálneho riaditeľstva SPF v Bratislave a to buď osobne alebo poštou.

Pracovník centra nájmu posúdi žiadosť a následne vyzve žiadateľa buď k podpisu nájomnej zmluvy, alebo žiadateľovi oznámi, že je potrebné doplniť k žiadosti konkrétne doklady, prípadne oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosti nie je vyhovené z určitých dôvodov.

Ak je žiadosť o prenájom kompletná, centrum nájmu odošle návrh nájomnej zmluvy spolu s dokladmi na posúdenie a na podpis do sídla SPF v Bratislave, ktoré po kontrole nájomnej zmluvy s predloženými dokladmi buď nepodpísanú nájomnú zmluvu vráti na centrum nájmu na doplnenie alebo z iných dôvodov (napr. návrh nájomnej zmluvy nie je v súlade s platnými právnymi predpismi), alebo pripraví návrh nájomnej zmluvy na podpis štatutárnym orgánom SPF v súlade so zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.