Poľnohospodársky účel

Všeobecné právne predpisy

Slovenský pozemkový fond pri nájme pozemkov na poľnohospodárske účely postupuje najmä podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

 1. zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády SR č. 168/2011 Z.z.,
 3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 4. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 5. zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov,
 6. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
 7. zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov,
 8. zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

 

Prílohy k žiadosti

 1. Overený výpis z Obchodného registra, overenú kópia živnostenského listu, prípadne overená kópia osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka, občiansky preukaz alebo iný platný preukaz totožnosti
 2. Potvrdenie daňového úradu o splnení daňových povinností voči štátu
 3. Potvrdenia zo zdravotnej a sociálnej poisťovne o splnení záväzkov
 4. Potvrdenie obcí kde patria pozemky v katastrálnom území, v ktorom žiadateľ žiada prenajať pozemky o vysporiadaní záväzkov
 5. Čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ, ktorý žiada prenajať pozemky ako súbor vecí , nie je dlžníkom fondu alebo jemu blízkej osobe, blízkou osobou spoločníkovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu dlžníka fondu, spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu osoby, ktorá bola spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu doterajšieho nájomcu, ktorý je dlžníkom fondu
 6. Podnikateľský zámer podnikateľov na požadovaných pozemkoch
 7. Listy vlastníctva na poľnohospodárske stavby
 8. Nájomnú zmluvu na poľnohospodárske stavby, stroje, zariadenia, na živý inventár
 9. Ak v príslušnom k.ú. neboli zapísané pozemkové úpravy a ROEP, zoznam užívaných pozemkov spolu s LV, prípadne nájomnými zmluvami so známymi vlastníkmi
 10. Iné (žiadateľ doloží podľa zváženia aj ostatné doklady k prenájmu pozemkov na účely poľnohospodárskej výroby. Podľa možnosti je potrebné dokladať k žiadosti doklady, ktoré nie sú staršie ako tri mesiace)

 
 

Postup vybavenia žiadosti

Žiadateľ o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF predloží žiadosť spolu s dokladmi podľa predchádzajúcej časti na centrálnu podateľňu generálneho riaditeľstva SPF v Bratislave a to buď osobne alebo poštou.

Pracovník centra nájmu posúdi žiadosť a následne vyzve žiadateľa buď k podpisu nájomnej zmluvy, alebo žiadateľovi oznámi, že je potrebné doplniť k žiadosti konkrétne doklady, prípadne oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosti nie je vyhovené z určitých dôvodov.

Ak je žiadosť o prenájom kompletná, centrum nájmu odošle návrh nájomnej zmluvy spolu s dokladmi na posúdenie a na podpis do sídla SPF v Bratislave, ktoré po kontrole nájomnej zmluvy s predloženými dokladmi buď nepodpísanú nájomnú zmluvu vráti na centrum nájmu na doplnenie alebo z iných dôvodov (napr. návrh nájomnej zmluvy nie je v súlade s platnými právnymi predpismi), alebo pripraví návrh nájomnej zmluvy na podpis štatutárnym orgánom SPF v súlade so zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.