Nepoľnohospodársky účel

Všeobecné právne predpisy

Slovenský pozemkový fond pri nájme pozemkov na iný ako poľnohospodársky účel postupuje najmä podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

 1. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 2. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 3. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
 4. zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Prílohy k žiadosti

 1. Overený výpis z Obchodného registra, overená kópia živnostenského listu, občiansky preukaz alebo iný platný preukaz totožnosti,
 2. Potvrdenie daňového úradu o splnení daňových povinností žiadateľa voči štátu
 3. Potvrdenia od zdravotnej a sociálnej poisťovne o splnení záväzkov žiadateľa
 4. Stanovisko obce k realizácii projektu
 5. Právoplatné územné rozhodnutie
 6. Projekt realizácie akcie
 7. Listy vlastníctva na pozemky, ktoré žiadateľ žiada prenajať,
 8. Geometrický plán ( v odôvodnených prípadoch) alebo snímka z katastrálnej mapy,
 9. Znalecký posudok na určenie výšky nájomného (vyžiada RO SPF len v osobitných prípadoch)
 10. Iné (žiadateľ doloží podľa zváženia aj ostatné doklady k prenájmu pozemkov na iný účel ako poľnohospodárska výroba. Podľa možnosti je potrebné dokladať k žiadosti doklady, ktoré nie sú staršie ako tri mesiace)

Postup vybavenia žiadosti

Žiadateľ o prenájom pozemkov v správe a nakladaní SPF predloží žiadosť spolu s dokladmi podľa predchádzajúcej časti na centrálnu podateľňu generálneho riaditeľstva SPF v Bratislave a to buď osobne alebo poštou.

Pracovník centra nájmu posúdi žiadosť a následne vyzve žiadateľa buď k podpisu nájomnej zmluvy, lebo žiadateľovi oznámi, že je potrebné k žiadosti doplniť konkrétne doklady, prípadne oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosti nie je vyhovené z určitých dôvodov.

Ak je žiadosť o prenájom kompletná, centrum nájmu odošle návrh nájomnej zmluvy spolu s dokladmi na posúdenie a na podpis do sídla SPF v Bratislave, ktoré po kontrole nájomnej zmluvy s predloženými dokladmi buď nepodpísanú nájomnú zmluvu vráti na centrum nájmu na doplnenie alebo z iných dôvodov (napr. návrh nájomnej zmluvy nie je v súlade s platnými právnymi predpismi), alebo návrh nájomnej zmluvy pripraví na podpis štatutárnym orgánom SPF v súlade so zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.