Zníženie nájomného z dôvodu mimoriadnej okolnosti

12. decembra 2022 |

Slovenský pozemkový fondu oznamuje verejnosti, že na svojom webovom sídle v časti Zníženie nájomného zverejnil tieto vzory dokumentov:
Uvedené vzory možno využiť na podanie žiadosti o zníženie nájomného z dôvodov mimoriadnych okolností (napr. sucho, krupobitie, záplavy, či iných nepriaznivých prírodných pomerov), o ktoré nájomca žiada v zmysle zákona 504/2003 Z. z. v platnom znení na základe týchto pokynov:

Na poskytnutie primeranej zľavy na nájomnom zo strany fondu, resp. na neplatenie nájomného zo strany nájomcu je potrebné kumulatívne splnenie nasledovných podmienok:

 1. vznik mimoriadnej okolnosti, ktorú si nájomca nespôsobil sám,
 2. nebolo možné predpokladať, že by nájomca mimoriadnu okolnosť odvrátil alebo jeho následky mohol odvrátiť alebo prekonať,
 3. v dôsledku mimoriadnej okolnosti nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos (odpustenie nájmu), alebo v dôsledku mimoriadnej okolnosti klesli nájomcovi úžitky pod 50 % bežného výnosu (zľava na nájomnom).
Lehoty na uplatnenie nároku:
Nájomca je oprávnený uplatniť si svoje právo bez zbytočného odkladu. Toto právo zanikne, ak ho nájomca neuplatní na fonde do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo zakladajúcim (§ 675 Občianskeho zákonníka). Nájomca je povinný preukázať relevantnými dokladmi deň vzniku mimoriadnej okolnosti.
Slovenský pozemkový fond si vyžiadal od Slovenského hydrometeorologického úradu informáciu o suchu v roku 2022 na území Slovenskej republiky. Informácie si možno podľa okresov od mája do augusta 2022 pozrieť na tomto ODKAZE INFORMÁCIE SHMÚ.
Preukázanie oprávnenosti žiadosti:
Nájomca je povinný k žiadosti na zníženie nájomného preukázať  pokles výnosov pod polovicu bežného výnosu alebo preukázať, že na prenajatom pozemku nemohol dosiahnuť žiaden výnos.

Žiadosť o zľavu z nájomného obsahuje tieto základné náležitosti:

  1. identifikačné údaje o nájomcovi (názov, sídlo, IČO),
  2. číslo nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi fondom a nájomcom,
  3. dôvod žiadosti (uvedenie mimoriadnych okolností – extrémne sucho, povodeň, iné nepriaznivé prírodné podmienky),
  4. zoznam dotknutých pozemkov, na ktorých si nájomca uplatňuje zľavu z nájomného s uvedením katastrálneho územia, parcelných čísiel pozemkov a výmery,
  5. údaj kedy došlo ku skutočnostiam zakladajúcim právo na zníženie nájomného (potrebné na posúdenie včasnosti uplatnenia nároku) a údaj za ktorý rok si nájomca  uplatňuje nárok na zľavu z nájomného,
  6. povinné prílohy preukazujúce opodstatnenosť nároku na zľavu z nájomného:
   1. doklady preukazujúce výšku škody a poškodenie na dotknutých pozemkoch, ktorými sú:
    • vnútropodnikový výpočet priemerného výnosu nájomcu za obdobie posledných troch rokov, ktoré predchádzali roku, v ktorom nastala mimoriadna okolnosť (bežný výnos), vypracovaný v súlade s údajmi uvádzanými v Štatistických výkazoch predkladaných na Štatistický úrad Slovenskej republiky a v súlade s dokumentáciou vo vnútropodnikovej evidencii,
    • preukázanie vnútropodnikových evidencií zásob a výnosov z dotknutých pozemkov  (vrátane náhrad a príspevkov z verejných prostriedkov v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami) k príslušnému roku, v ktorom mimoriadna okolnosť nastala (štatistický výkaz príp. iná vnútropodniková evidencia)
    • výsledkom vnútropodnikového výpočtu bude percentuálne vyjadrenie poklesu výnosu nájomcu na dotknutých pozemkoch,
   2. čestné vyhlásenie nájomcu, k pravdivosti a úplnosti údajov uvádzaných v žiadosti o zníženie nájomného a priložených dokladoch k žiadosti (vzor na webovej stránke SPF v časti Tlačivá, žiadosti),
   1. fotodokumentácia dotknutých pozemkov vyhotovená nájomcom (záznamy z ohliadky dotknutých pozemkov vykonané zamestnancami SPF za prítomnosti nájomcu, ak boli vyhotovené).

Ak žiadosť nájomcu nespĺňa potrebné  náležitosti, centrum nájmov vyzve nájomcu na doplnenie žiadosti a doloženie dokladov.

Kritériom pre percentuálne zníženie nájomného je percentuálna miera poklesu tohoročnej úrody oproti priemernej úrode predchádzajúcich troch rokov.

V prípade oprávnenej žiadosti zašle Slovenský pozemkový fond  nájomcovi oznámenie a vykoná finančné vyrovnanie s nájomcom.

Samotné podanie žiadosti o zníženie nájomného z dôvodu mimoriadnej okolnosti nie je dôvodom na neuhradenie predpísaného nájomného !

Slovenský pozemkový fond už v auguste 2022 zisťoval  prostredníctvom dotazníka na webovej stránke SPF predbežný záujem nájomcov  o zníženie nájomného v dôsledku poklesu úrody vplyvom tohoročného extrémneho sucha. Zapojenie sa do tohto zisťovania nenahrádza podanie žiadosti (nie je podaním žiadosti) o zníženie nájomného z dôvodu mimoriadnej okolnosti.

Slovenský pozemkový fond preto upozorňuje nájomcov, ktorí majú záujem o podanie žiadostí  o zníženie nájomného, aby tak urobili v zákonom predpísanej lehote podľa zverejneného vzoru žiadosti o zníženie nájomného.