Poľovné revíry

Všeobecné právne predpisy

Slovenský pozemkový fond pri uzatváraní zmlúv na užívanie poľovných revírov postupuje najmä podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:

 1. zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve,
 3. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 4. zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 5. zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,
 6. zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Užívanie poľovného revíru

O využití práva poľovníctva v poľovnom revíri rozhodujú vlastníci spoločného poľovného revíru postupom podľa § 5 a § 11 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a to hlasovaním najmenej nadpolovičnej väčšiny vlastníkov poľovných pozemkov.

Podľa § 5 ods. 7 cit. zákona, zhromaždenie si zvolí ním určený počet splnomocnencov, ktorým určí rozsah zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov. Užívateľ poľovného revíru je povinný do 10 dní od zaevidovania zmluvy na príslušnom okresnom úrade zaslať 2 vyhotovenia zmluvy a 1 notársku zápisnicu na adresu : SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Pracovníci SPF určení na plnenie úloh v oblasti prenájmu výkonu práva poľovníctva – lesníci fondu – sa pri výkone svojej činnosti riadia uvedeným zákonom č. 274/2009 Z.z. a Pokynom GR SPF č. 8/2013 zo dňa 15.11.2013, ktorým sa upravuje jednotný postup Slovenského pozemkového fondu pri prenájme poľovných pozemkov v správe a nakladaní SPF.

V prípade, že SPF je zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov zvolený za jedného zo splnomocnencov s oprávnením podpísať zmluvu o užívaní poľovného revíru, požaduje od budúceho nájomcu (užívateľa) nasledovné podklady:

 1. Identifikačné údaje nájomcu a ostatných splnomocnencov: Obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie s číslom účtu, tel. kontakt, u fyzickej osoby adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, bankové spojenie
 2. Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru
 3. Vyznačenie hraníc na mape podľa rozhodnutia o uznaní poľovného revíru
 4. Bonitácia poľovného revíru
 5. Notárska zápisnica zo zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov