Tlačivá a žiadosti

Vzor žiadosti_ prenájom poľnohospodárskych_pozemkov.pdf [.pdf, 100.2 kB]

Vzor žiadosti_prenájom pozemkov na iný ako poľ. účel.pdf [.pdf, 99.5 kB]

Vzor žiadosti _o odkúpenie pozemku.pdf [.pdf, 120.9 kB]

Vzor žiadosti _o odkúpenie bytu podľa zákona č 182 - 1993 Z z.pdf [.pdf, 196.8 kB]

Vzor žiadosti mladý farmár, malý podnik, mikropodnik.doc [.doc, 194 kB]

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že okrem dokladov uvedených v prílohe „VZOR žiadosti o prenájom, ak je žiadateľom mladý poľnohospodár, malý podnik alebo mikropodnik“ si  môže ešte vyžiadať ďalšie doklady v prípade, ak budú potrebné k posúdeniu žiadosti a vypracovaniu návrhu nájomnej zmluvy.

Vzor žiadosti o prenájom, ak je žiadateľom malý poľnohospodár.docx [.docx, 18.8 kB] - nové

Vzor čestného prehlásenie žiadateľa (vydržanie vlastníckeho práva).doc [.doc, 58 kB]

Vzor vyjadrenie obce k vydržaniu k vydržaniu vlastníckeho práva.doc [.doc, 61 kB]

Vzor žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady.doc [.doc, 55 kB] - depozity