Tlačivá a žiadosti

Hlásenie o výške podielu na zisku.docx [.docx, 16 kB] - nové

Vzor čestné vyhlásenie FO k NZ.doc [.doc, 38 kB] - nové

Vzor čestné vyhlásenie PO k NZ.doc [.doc, 39.5 kB] - nové

Vzor žiadosti o prenájom § 2a mladý poľnohospodár, malý podnik, mikropodnik.doc [.doc, 184 kB] - nové

Vzor žiadosti prenájom § 2b MF finálny produkt ŠRV.docx [.docx, 18.8 kB] - nové

Vzor žiadosť o prenájom drobná pestovateľská a chov. činnosť.docx [.docx, 16.6 kB] - nové

Vzor žiadosť o prenájom poľ. podnik , SHR.docx [.docx, 31.2 kB] - nové

Slovenský pozemkový fond oznamuje, že okrem dokladov uvedených v prílohe „VZOR žiadosti o prenájom, ak je žiadateľom mladý poľnohospodár, malý podnik alebo mikropodnik“ si  môže ešte vyžiadať ďalšie doklady v prípade, ak budú potrebné k posúdeniu žiadosti a vypracovaniu návrhu nájomnej zmluvy.

Vzor žiadosti_prenájom pozemkov na iný ako poľ. účel.pdf [.pdf, 99.5 kB]

Vzor žiadosti _o odkúpenie pozemku.pdf [.pdf, 120.9 kB]

Vzor žiadosti _o odkúpenie bytu podľa zákona č 182 - 1993 Z z.pdf [.pdf, 196.8 kB]

Vzor čestného prehlásenie žiadateľa (vydržanie vlastníckeho práva).doc [.doc, 58 kB]

Vzor vyjadrenie obce k vydržaniu k vydržaniu vlastníckeho práva.doc [.doc, 61 kB]

Vzor žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady.docx [.docx, 22.4 kB]- depozity - nové