Archív tlačových správ a oznamov

Odpočet

Tlačová správa /

Nepovolené výruby na pozemkoch v správe alebo nakladaní Slovenského pozemkového fondu

V súvislosti s medializovanými informáciami o nepovolenom výrube na pozemkoch SPF v k. ú. Vojčice, okres Trebišov, oznamujeme, že Slovenský pozemkový fond v rámci svojich kompetencií vydáva súhlasné alebo nesúhlasné stanoviská k výrubom vo všetkých prípadoch, kedy to vyžaduje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Kladné stanovisko SPF ako správcu však neznamená, že žiadateľ je oprávnený výrub vykonať.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu k požiadavkám Zemplínskych farmárov zo dňa 26.03.2018

Slovenský pozemkový fond vzal na vedomie predmetnú iniciatívu a v súčasnosti analyzuje realizovateľnosť požiadaviek z hľadiska platných právnych predpisov. Plne zdieľame záujem o informatizáciu celého procesu vybavovania nájomných zmlúv. Z tohto dôvodu sme už pristúpili k opatreniam, ktoré majú priniesť žiaduci efekt transparentnosti. V závere minulého roka sme zaviedli do praxe projekt Centrálnej podateľne, čím sme stransparentnili prijímanie žiadostí na Slovenský pozemkový fond.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (druhé kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (prvé kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel

Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa 2. časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku aktuálne minimálne ročné sadzby nájomného za rok 2018 :▸
Čítať viac
Oznámenie /

Zmena výšky nájomného v roku 2018

Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel v roku 2018 Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, že dohodnuté ročné sadzby nájomného budú v r. 2018 upravené o koeficient miery inflácie.▸
Čítať viac
Oznámenie /

Oznam pre mladých poľnohospodárov

Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ zverejnil informáciu o podmienkach a postupe vybavovania žiadostí pri uzatvorení nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky v správe a nakladaní SPF.▸
Čítať viac